Công văn 6830/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 6830/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6830/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vốn cho vay học sinh, sinh viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6830/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6830/VPCP-KTTH V/v vốn cho vay học sinh, sinh Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008 viên Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ngân hàng Chính sách xã hội. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11292/BTC-TCNH ngày 23 tháng 9 năm 2008 về mức cho vay và vốn cho Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tạm ứng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2008 - 2009 trong tháng 10 năm 2008. 2. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc phát hành trái phiếu để có nguồn hoàn trả khoản đã tạm ứng cho Kho bạc Nhà nước. 3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án huy động và sử dụng các nguồn vốn có thời hạn và lãi suất ưu đãi, vốn ODA, hoặc các nguồn ngoại tệ để bảo đảm nguồn vốn ổn định cho cả Chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo các Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 và số 319/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các PTTg; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, KGVX, TTĐT; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KTTH (4)
Đồng bộ tài khoản