Công văn 6864/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
20
lượt xem
3
download

Công văn 6864/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6864/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6864/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. c«ng v¨n  cña Bé tµi chÝnh sè 6864 TC/TCT ngµy 7 th¸ng 6 n¨m 2005  vÒ viÖc ph©n bæ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé   Tµi   chÝnh   nhËn   ®îc   c«ng   v¨n   cña   mét   sè   doanh   nghiÖp   vµ   Côc   thuÕ   nªu   víng   m¾c   khi   thùc   hiÖn   ph©n   bæ  thuÕ   GTGT   ®Çu   vµo   cña   hµng   ho¸   dÞch   vô   dïng   chung   cho   ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ   GTGT vµ hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT theo híng  dÉn lËp B¶ng ph©n bæ sè thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô   mua vµo ®îc khÊu trõ trong kú (MÉu sè 02B/GTGT) ban hµnh   kÌm theo Th«ng t  sè 127/2004/TT­BTC ngµy 27/12/2004 cña   Bé Tµi chÝnh. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh  sau: T¹i   ®iÓm   1.2.c,   Môc   III,   PhÇn   B   Th«ng   t  sè  120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt  thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng  híng dÉn: “C¬ së kinh doanh  ph¶i  h¹ch to¸n riªng thuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng  cho s¶n xuÊt kinh  doanh  hµng ho¸,  dÞch  vô chÞu  thuÕ vµ  kh«ng chÞu thuÕ GTGT. Trêng hîp hµng ho¸, dÞch vô sö dông  chung   cho   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch   vô   chÞu  thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nhng c¬ së kh«ng  h¹ch to¸n riªng ®îc thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, th× thuÕ  ®Çu   vµo   ®îc   tÝnh   khÊu   trõ   theo   tû   lÖ   (%)   doanh   sè   cña  hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT so víi tæng doanh sè cña  hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra.” C¨n   cø   vµo   quy   ®Þnh   nªu   trªn,   thay   thÕ   ®o¹n   “ThuÕ  GTGT cña HHDV mua vµo trong kú: Sè liÖu ®Ó ghi vµo chi  tiªu nµy b»ng sè liÖu ë chi tiªu m∙ sè [22] trªn Tê khai  thuÕ GTGT”  trong phÇn  ghi  chó  cña  B¶ng  ph©n bæ sè thuÕ  GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo ®îc khÊu trõ trong kú  (MÉu sè 02B/GTGT) b»ng ®o¹n “ThuÕ GTGT cña HHDV mua vµo  trong kú: Sè liÖu ®Ó ghi vµo chi tiªu nµy lµ sè thuÕ GTGT  cña hµng ho¸,  dÞch  vô sö dông  chung  cho s¶n xuÊt,  kinh  doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT  mµ c¬ së kinh  doanh  kh«ng  h¹ch  to¸n riªng  ®îc thuÕ  ®Çu  vµo ph¶i khÊu trõ.” Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   ®Ó   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng ®îc biÕt vµ híng dÉn c¬ së kinh  doanh thùc hiÖn.
  2. 2
Đồng bộ tài khoản