Công văn 6873/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
35
lượt xem
3
download

Công văn 6873/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6873/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải quyết các hồ sơ tồn đọng về xin miễn giảm thuế cước theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6873/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 6873 TC/TCT ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2004 vÒ viÖc híng dÉn gi¶i quyÕt c¸c hå s¬ tån ®éng vÒ xin miÔn gi¶m thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn KÝnh göi: - Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW - HiÖp héi ®¹i lý hµng h¶i - C¸c ®¹i lý hµng h¶i Trong thêi gian võa qua, Bé Tµi chÝnh - Tæng côc ThuÕ ®· cã mét sè c«ng v¨n híng dÉn vÒ viÖc miÒn gi¶m thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn (HiÖp ®Þnh thuÕ). §· cã nhiÒu ®¹i lý ®· lËp hå s¬ xin miÔn gi¶m thuÕ cíc theo ®óng híng dÉn t¹i c¸c c«ng v¨n nµy. Ngµy 24/9/2003 Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n sè 274/CV-Visaba cña HiÖp héi ®¹i lý vµ m«i giíi hµng h¶i ViÖt Nam kiÕn nghÞ mét sè víng m¾c liªn quan ®Õn thñ tôc miÔn gi¶m thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh thuÕ. §Ó gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c víng m¾c cña c¸c ®Þa lý hµng h¶i, c¸c h·ng tµu níc ngoµi trong thêi gian qua vÒ thñ tôc xin miÔn gi¶m thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh thuÕ, Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: I. Quy ®Þnh vÒ thuÕ cíc vµ ph¹m vi miÔn gi¶m thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh thuÕ: 1. Quy ®Þnh vÒ thuÕ cíc: C¨n cø Th«ng t sè 16/1999/TT/BTC ngµy 4/2/1999 cña Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn thùc hiÖn thuÕ cíc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vËn chuyÓn hµng h¸o b»ng tµu biÓn cña c¸c h·ng vËn t¶i níc ngoµi vµo ViÖt Nam khai th¸c vËn t¶i th×: 1.1. §èi tîng nép thuÕ cíc: lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã ho¹t ®éng kinh doanh vËn chuyÓn hµng hãa b»ng tµu biÓn tõ c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam ra níc ngoµi, hoÆc gi÷a c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam, Th«ng t sè 16/1999/TT-BTC ngµy 4/2/1999 cña Bé Tµi chÝnh kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh vËn t¶i biÓn ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo luËt ph¸p ViÖt Nam. 1.2. TiÒn cíc vËn chuyÓn lµm c¨n cø tÝnh thuÕ cíc lµ toµn bé tiÒn cíc thu ®îc tõ ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng hãa tõ c¶ng xÕp hµng cña ViÖt Nam ®Õn c¶ng cuèi cïng bèc dì hµng hãa ®ã (bao gåm c¶ tiÒn cíc cña c¸c l« hµng ph¶i chuyÓn t¶i qua c¸c c¶ng trung gian) vµ/hoÆc tiÒn cíc thu ®îc do vËn chuyÓn hµng hãa gi÷a c¸c c¶ng ViÖt Nam. 1.3. ThuÕ suÊt thuÕ cíc lµ 3% trong ®ã c¨n cø x¸c ®Þnh møc miÔn gi¶m theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh thuÕ lµ 1%. 2. Ph¹m vi miÔn gi¶m thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh thuÕ:
  2. 2 C¨n cø tõng HiÖp ®Þnh thuÕ ViÖt Nam ®· ký kÕt vµ cã hiÖu lùc, ph¹m vi miÔn gi¶m thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh lµ 1% hoÆc 0,5% thuÕ TNDN trong 3% thuÕ cíc. II. Quy ®Þnh chung vÒ thñ tôc hå s¬ miÔn thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh thuÕ: Quy ®Þnh vÒ thñ tôc hå s¬ miÔn thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh thuÕ hiÖn t¹i ®ang ®îc híng dÉn ë c¸c Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29/12/1997, Th«ng t sè 37/2000/TT/BTC ngµy 5/5/2000 vµ Th«ng t 52 TC/TCT ngµy 16/8/1997 ®· ®îc cô thÓ hãa t¹i c¸c c«ng v¨n sè 713 TC/TCT ngµy 22/1/2002 cña Bé Tµi chÝnh, c«ng v¨n sè 4870 TCT/HTQT ngµy 25/12/2002, c«ng v¨n sè 1635 TCT/HTQT ngµy 13/5/2003 cña Tæng côc thuÕ vÒ viÖc gi¶i quyÕt víng m¾c miÔn gi¶m thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh thuÕ. §©y lµ nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó c¬ quan thuÕ cã c¨n cø xÐt miÔn gi¶m thuÕ phï hîp víi tõng HiÖp ®Þnh thuÕ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc, cô thÓ: - §¬n xin miÒn gi¶m cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ h·ng tµu, ®iÒu kho¶n ¸p dông HiÖp ®Þnh thuÕ vµ cam ®oan kª khai ®óng cña ®èi tîng ®øng ®¬n; - GiÊy ñy quyÒn cña h·ng tµu níc ngoµi cho ®¹i lý tµu biÓn ViÖt Nam hoÆc mét ®èi tîng ®¹i diÖn hîp ph¸p ®øng ®¬n xin miÔn gi¶m thuÕ; - GiÊy chøng nhËn c tró thuÕ lµ ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®îc hiÖp ®Þnh thuÕ ViÖt Nam ®· ký víi níc nµo ®Ó ¸p dông cho phï hîp; - GiÊy ®¨ng ký kinh doanh hoÆc ®¨ng ký thuÕ lµ ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ph¹m vi vµ ®iÒu kho¶n cã liªn quan cña HiÖp ®Þnh; - Chøng tõ ®iÒu hµnh tµu vµ b¶ng kª tæng hîp doanh thu thuéc diÖn miÔn gi¶m cña tõng tµu ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng ®îc hëng miÔn gi¶m thuÕ lµ ngêi ®iÒu hµnh trùc tiÕp (vËn t¶i cã ph¬ng tiÖn) vµ sè thuÕ ®îc miÔn gi¶m phï hîp víi ph¹m vi ¸p dông §iÒu 8 - VËn t¶i quèc tÕ, HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn. III. Híng dÉn xö lý c¸c hå s¬ xin miÔn gi¶m thuÕ theo HiÖp ®Þnh tån ®äng tõ n¨m 1999-2001: 1. §¬n gi¶n hãa thñ tôc hå s¬ xin miÒn gi¶m thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh: - C¸c ®¹i lý (h·ng tµu) ®îc phÐp sö dông giÊy x¸c nhËn cña c¶ng vô vÒ c¸c tµu cña h·ng tµu vµo c¶ng ViÖt Nam (gåm c¸c néi dung tªn ®¹i lý, tªn tµu, h·ng tµu ®iÒu hµnh, ngµy vµo/rêi c¶ng) thay cho viÖc xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ ®iÒu hµnh tµu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Do ®ã, ®¹i lý (h·ng tµu) ®îc phÐp lùa chän cung cÊp mét trong c¸c chøng tõ tµu ®¹i lý (h·ng tµu) cã lµ: b¶n sao c«ng chøng hoÆc b¶n sao cã x¸c nhËn cña ®¹i lý (h·ng tµu) cña giÊy ®¨ng ký tµu; b¶n sao c«ng chøng hoÆc b¶n sao cã x¸c nhËn cña ®¹i lý (h·ng tµu) cña hîp ®ång thuª tµu; b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao cã x¸c nhËn cña c¶ng vô giÊy phÐp khai th¸c tµu ®Þnh tuyÕn; b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao cã x¸c nhËn cña c¶ng vô giÊy phÐp tµu vµo c¶ng; b¶n chÝnh giÊy x¸c nhËn cña c¶ng vô vÒ c¸c tµu cña h·ng vµo c¶ng ViÖt Nam.
  3. 3 - GiÊy chøng nhËn c tró thuÕ (®· hîp ph¸p hãa l·nh sù): chÊp nhËn giÊy chøng nhËn c tró thuÕ kh«ng ghi râ n¨m nhng ph¶i ®îc cÊp trong hoÆc sau giai ®o¹n 1999-2001. Quy ®Þnh nµy chØ ¸p dông ®èi víi c¸c hå s¬ xin ¸p dông HiÖp ®Þnh giai ®o¹n 1999-2001. §èi víi c¸c hå s¬ tõ n¨m 2002, ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (tøc lµ giÊy x¸c nhËn c tró thuÕ ph¶i ghi râ n¨m c tró t¹i níc n¬i cÊp giÊy). - §Ó t¹o thuËn lîi cho c¸c h·ng tµu cã ®¹i lý chÝnh/trô së chÝnh cña ®¹i lý vµ c¸c ®¹i lý phô/chi nh¸nh t¹i nhiÒu ®Þa ph¬ng ë ViÖt Nam, c¸c ®¹i lý/h·ng tµu nép b¶n chÝnh giÊy x¸c nhËn c tró vµ giÊy kinh doanh ®· hîp ph¸p hãa l·nh sù cho Côc thuÕ n¬i h·ng tµu cã ®¹i lý chÝnh/trô së chÝnh cña ®¹i lý vµ b¶n sao (cã dÊu sao y cña ®¹i lý chÝnh hoÆc b¶n sao ®· c«ng chøng) t¹i c¸c Côc thuÕ n¬i h·ng tµu cã ®¹i lý phô/chi nh¸nh vµ ghi râ n¬i ®· nép b¶n chÝnh trong ®¬n xin ¸p dông HiÖp ®Þnh. 2. Xö lý sè thuÕ cíc cßn tån ®äng giai ®o¹n 1999-2001 Tõ thùc tÕ khã kh¨n cña mét sè ®¹i lý, do kh«ng lu gi÷ ®ñ c¸c chøng tõ quy ®Þnh t¹i thñ tôc hå s¬ nªu trªn vµ cha h¹ch to¸n râ c¸c kho¶n thu hé, chi hé cho h·ng tµu níc ngoµi, viÖc xö lý tån ®äng trªn c¬ së xem xÐt hå s¬ thùc tÕ xin miÔn cña c¸c ®¹i lý (h·ng tµu) cô thÓ nh sau: 2.1. §èi víi c¸c h·ng tµu ®Þnh tuyÕn ®· thanh lý hîp ®ång ®¹i lý víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµm ®¹i lý tµu biÓn tríc n¨m 2002 vµ c¸c h·ng tµu kh«ng ®Þnh tuyÕn: Trªn c¬ së thùc tÕ c¸c ®¹i lý khã cã thÓ liªn hÖ víi c¸c h·ng tµu ®Ó hoµn tÊt hå s¬ xin miÔn gi¶m thuª cíc theo HiÖp ®Þnh, Bé Tµi chÝnh kh«ng xö lý truy thu sè thuÕ cíc cßn nî cña c¸c h·ng tµu trong giai ®o¹n 1999-2001. Tuy nhiªn, c¸c ®¹i lý cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ ®Õn Côc thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý gi¶i tr×nh râ lý do vµ cung cÊp cho Côc thuÕ c¸c tµi liÖu sau: - GiÊy x¸c nhËn c tró thuÕ, giÊy ®¨ng ký kinh doanh hoÆc ®¨ng ký thuÕ (nÕu cã); - B¶n sao c«ng chøng hîp ®ång vµ biªn b¶n thanh lý hîp ®ång ®¹i lý; - Tªn, ®Þa chØ doanh nghiÖp ViÖt Nam lµm ®¹i lý míi cña h·ng tµu (nÕu cã); - C¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ h·ng tµu t¹i níc ngoµi (tªn, ®Þa chØ, m· sè thuÕ); vµ - B¶ng tæng hîp sè thuÕ cíc vµ tiÒn lu container cßn nî. Côc thuÕ xem xÐt thùc tÕ ®Ó gi¶i quyÕt gi¶m nî thuÕ cíc (sau khi ®èi chiÕu sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp cña ®¹i lý víi sè liÖu Côc thuÕ qu¶n lý). §ång thêi, Côc thuÕ tËp hîp th«ng tin vÒ h·ng tµu níc ngoµi vµ sè thuÕ miÔn thùc tÕ b¸o c¸o Tæng côc ThuÕ ®Ó thùc hiÖn viÖc trao ®æi th«ng tn víi c¬ quan thuÕ níc ngoµi. 2.2. §èi víi c¸c h·ng tµu ®Þnh tuyÕn ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam th«ng qua c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ ®¹i lý tµu biÓn: Trªn c¬ së c«ng v¨n sè 713 TC/TCT ngµy 22/1/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn tr×nh tù, thñ tôc miÔn gi¶m 1% thuÕ cíc cho c¸c ®¹i lý tµu biÓn vµ
  4. 4 h·ng tµu ¸p dông cho quyÕt to¸n thuÕ cíc cho n¨m 2001, Tæng côc ThuÕ kh«ng truy thu sè thuÕ cíc nî cña c¸c n¨m 1999, 2000. C¸c Côc thuÕ xÐt hå s¬ xin miÔn thuÕ cíc cho n¨m 2001 cña c¸c ®¹i lý (h·ng tµu) trªn c¬ së ®· cã ®ñ c¸c chøng tõ quy ®Þnh. C¨n cø b¶ng kª sè thuÕ cíc cßn nî n¨m 2001 cho tõng tµu, Côc thuÕ xö lý trªn c¬ së cã chøng tõ ®iÒu hµnh tµu nh sau: - §èi víi nh÷ng tµu cã chøng tõ ®iÒu hµnh tµu: Côc thuÕ xÐt miÔn thuÕ toµn bé sè thuÕ cíc nî n¨m 2001 cña nh÷ng tµu ®ã. - §èi víi nh÷ng tµu kh«ng cã chøng tõ ®iÒu hµnh tµu: Côc thuÕ xö lý truy thu toµn bé sè thuÕ cíc nî n¨m 2001 cña nh÷ng tµu ®ã. Sè thuÕ cíc truy thu ®îc chia ®Òu cho 6 th¸ng vµ kú truy nép ®Çu tiªn thùc hiÖn tõ th¸ng 7 n¨m 2004. Sau nµy, nÕu c¸c ®¹i lý (h·ng tµu) cã bæ sung ®îc chøng tõ tµu th× sÏ ®îc hoµn thuÕ hoÆc bï trõ sè thuÕ ph¶i nép kú sau. VÝ dô: Doanh nghiÖp A lµm ®¹i lý cho h·ng tµu B thuéc níc ®· ký HiÖp ®Þnh víi ViÖt Nam cã 10 tµu vËn t¶i quèc tÕ ph¸t sinh cíc t¹i ViÖt Nam giai ®o¹n 1999-2001 vµ A xuÊt tr×nh ®îc 3 chøng tõ tµu. Côc thuÕ miÔn toµn bé sè thuÕ cßn nî cña 10 tµu trong giai ®o¹n 1999-2000. Trªn c¬ së xem xÐt ®ñ hå s¬ yªu cÇu vµ b¶ng kª sè thuÕ cíc cßn nî n¨m 2001, Côc thuÕ miÒn toµn bé sè thuÕ cíc cßn nî cña 3 tµu cã chøng tõ tµu vµ xö lý truy thu sè thuÕ cíc nî n¨m 2001 cña 7 tµu kh«ng cã chøng tõ tµu. Sè thuÕ cíc nî truy thu chia ®Òu cho 6 th¸ng vµ kú truy nép ®Çu tªn thùc hiÖn tõ th¸ng 7 n¨m 2004. NÕu ®Õn th¸ng 9 n¨m 2004, A bæ sung 2 chøng tõ tµu, Côc thuÕ sÏ bï trõ sè thuÕ ®· truy thu cña 2 tµu nµy vµo sè thuÕ cíc ph¶i nép kú sau cña A. Trêng hîp c¸c h·ng tµu lµ ®èi tîng c tró thuÕ t¹i Sing-ga-po, Na-uy, Anh, §an M¹ch, U-Crai-na, Ên §é, Canada vµ §µi Loan (lµ c¸c HiÖp ®Þnh thuÕ ®ang cã hiÖu lùc, trong ®ã §iÒu 8 quy ®Þnh cho miÔn thuÕ ®èi víi tiÒn lu container) th× thu nhËp tõ tiÒn lu container cña c¸c h·ng tµu nµy còng ®îc xÐt theo hå s¬ xin miÒn gi¶m thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh trªn c¬ së nguyªn t¾c container ®i kÌm víi tµu ®ang xem xÐt miÔn gi¶m thuÕ cíc theo b¶ng kª ®îc lËp theo c«ng v¨n sè 4870 TCT/HTQT ngµy 25/12/2002 vµ 1635 TCT/HTQT ngµy 13/5/2002 cña Tæng côc thuÕ. 3. Híng dÉn x¸c ®Þnh doanh thu tÝnh thuÕ cíc vµ thu c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c ngoµi cíc phÝ: Doanh thu tÝnh thuÕ cíc lµ cíc phÝ vµ c¸c phô phÝ kh¸c cÊu thµnh trong gi¸ cíc mµ ngêi thuª vËn chuyÓn ph¶i tr¶ - t¬ng tù kh¸i niÖm “cíc phÝ” ®· ghi t¹i VËn ®¬n cña c¸c h·ng tµu (tøc lµ bao gåm cíc thuÇn vµ phô phÝ biÕn ®éng gi¸ nhiªn liÖu, phô phÝ rñi ro chiÕn tranh). Trªn c¬ së nµy, Côc thuÕ kiÓm tra, x¸c ®Þnh l¹i doanh thu mµ c¸c ®¹i lý ®· kª khai nép thuÕ cíc. Trêng hîp doanh thu tÝnh thuÕ ®¹i lý kª khai lµ cíc thuÇn (kh«ng bao gåm c¸c phô phÝ) tøc lµ ®· t¸ch mét sè chi phÝ ra khái cíc ®Ó gi¶m sè thuÕ cíc ph¶i nép, ®Ò nghÞ Côc thuÕ truy thu toµn bé sè thuÕ cíc ®· khai thiÕu vµ ph¹t hµnh chÝnh c¸c ®¹i lý nµy ngay sau khi ra QuyÕt ®Þnh miÔn 1% thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh thuÕ. Trêng hîp h·ng tµu ph¸t sinh c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c ngoµi cíc phÝ nh tiÒn lu container (®èi víi nh÷ng HiÖp ®Þnh kh«ng quy ®Þnh cho miÔn thuÕ ®èi víi tiÒn lu container), thu nhËp tõ thanh lý container, phÝ chøng tõ. v.v..., ®Ò nghÞ Côc thuÕ truy thu theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 169/1998/TT-
  5. 5 BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh (5% thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp) chia ®Òu cho 6 th¸ng thùc hiÖn ngay sau khi ra QuyÕt ®Þnh miÔn 1% thuÕ cíc theo HiÖp ®Þnh thuÕ. IV. QuyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i biÓn quèc tÕ theo hiÖp ®Þnh thuÕ tõ n¨m 2002 trë vÒ sau: 1. C¸c ®¹i lý (h·ng tµu) cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n thuÕ cíc tõ n¨m 2002 trë vÒ sau víi Côc thuÕ theo ®óng quy ®Þnh t¹i c«ng v¨n sè 713 TC/TCT ngµy 22/1/2002 (®îc chi tiÕt t¹i c«ng v¨n sè 4870 TCT/HTQT ngµy 25/12/2002 vµ c«ng v¨n sè 1635 TCT/HTQT ngµy 13/5/2003) vµ híng dÉn ®¬n gi¶n hãa thñ tôc t¹i ®iÓm III.1 cña c«ng v¨n nµy. 2. ViÖc x¸c ®Þnh doanh thu tÝnh thuÕ cíc vµ thu c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c ngoµi cíc phÝ ®îc thùc hiÖn theo néi dung híng dÉn t¹i môc III.3 cña c«ng v¨n nµy. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ, HiÖp héi vµ c¸c ®¹i lý hµng h¶i thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản