Công văn 69-TC/VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
5
download

Công văn 69-TC/VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 69-TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTC-BQP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 69-TC/VP của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  69 T C/V P  n g µ y  24 th¸ng 4 n¨ m  2000 v Ò   Ö c  BT S vi ® Ý n h   h Ý n h  T h « n g    Liªn t Þ ch s è  19/2000/TTLT/BT C­B Q P c t K Ýnh  öi: g  ­C¸c  é, c¬    B   quan ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  thu   ph ­H§ND,    UBND     c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng     ph tr     ¬ ­ Së   µi chÝnh  Ët gi¸,   T  v    Kho  ¹c Nhµ   íc c¸c tØnh, thµnh  b  n      phè   trùcthuéc Trung  ng     ¬ Do  ¬  Êt trong kh©u    s su     inso¸t, ¹ m ôc    Çn     i t  1.4 ph II(trang 3) cña     Th«ng   t Liªn tÞch  é   µi chÝnh    é   èc    BT  ­ B Qu phßng  è  s 19/2000/TTLT/BTC­BQP   µy  ng 14/3/2000  íng dÉn  chøc    ép, qu¶n  ývµ  ö  ông  Òn  ¹tviph¹m   "H   tæ  thu,n   l  s d ti ph     hµnh  Ýnh  ch trong vïng l∙nhh¶i,vïng tiÕp gi¸pl∙nhh¶i,vïng ® Æc   Òn                 quy kinh  tÕ  µ  Ò m   ôc®Þa  ña  ícCHXHCNVN"  ∙      ÷  v th l  c n  ® insaich "ra". Sau    èng  Êt  íiBé   èc  khith nh v   Qu phßng, Bé   µi chÝnh    nh  Ýnh    T  xin ®Ý ch ®Ó   ý   ¬  Qu c quan  îc biÕt ®iÓ m   chÝnh      ®    1.4  x¸c nh sau: "Ngêi bÞ   ö  ¹tcã      x ph   tr¸chnhiÖm   ép    Òn  ¹ttheo  Õt  nh  ö  ¹ttrong thêih¹n  èi®a     n ®ñ ti ph   quy ®Þ x ph      t  05  µy  Ó   õ ngµy  îcgiao quyÕt  nh  ö  ¹t.   ép  Òn ph¹t, êibÞ  ng k t   ®    ®Þ x ph   n ti   Khi  ng   xö  ¹t® îccÊp  ªn2        Òn ph¹t" µ    çi Ò     ãttrªn. ph     li   biªnlai ti   thu   xinl   sais   v v
Đồng bộ tài khoản