Công văn 691/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
3
download

Công văn 691/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 691/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các cơ sở xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 691/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA V¨n b¶n  c ñ a  é   © y  d ù n g   è  691/BX D­C S X D  n g µ y   th¸ng 6 n¨ m  1997  BX s 9  H í ng d É n  c¸c c ¬  s ë   © y  d ù n g   Ê p  c h ø n g  ch Ø x c  n g µ n h  n g h Ò  ® è i víi î p t¸c  H  x∙ Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP  µy  2­ ng 21­ 1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph "v chuyÓn  æi, ®¨ng  ý  îp      µ  chøc  ¹t®éng  ña    Öp  îp    ®   k H t¸cx∙ v tæ  ho   c Liªnhi H t¸c x∙"Bé  ©y  ùng  íng dÉn  Öc  Ðt cÊp   X d h  vi x   chøng chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  i  h ngh x d ®è víi   îp      ©y  ùng      H t¸cx∙x d c¸c nh sau: 1­  èi víic¸c Hîp      ang  ¹t®éng, ®∙  ã  Êy  Ðp  §     t¸cx∙ ® ho     c gi ph hoÆc  chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d hoÆc    Ên  ©y  ùng,nay  tv x d   chuyÓn  æi  ¨ng  ý  ¹ ® ® k l  i theo LuËt Hîp      × ® îcsö  ông  Êy phÐp      t¸cx∙,th     d gi   hoÆc  chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh x©y  ùng  Ön  ã    d hi c ®Ó xin  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh, sau    ã  ¨ng  ý    khi c ® k kinh  doanh, cÇn  Ëp  å  ¬    Êp    l h s xin c chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d hoÆc    Ên  tv x©y  ùng  ïhîp víi éidung  ¨ng  ý  d ph        n ® k kinh doanh  íi.   m 2­ §èivíi         Öp    îp      îcthµnh  Ëp    ¬  ë  ét  è  îp    Liªnhi c¸c H t¸cx∙®   l trªnc s m s H t¸c x∙ ®ang  ¹t®éng,    ¨ng  ý    ho   khi ® k kinh doanh  îc sö  ông  Êy  Ðp  ® d gi ph hoÆc   chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  x d hoÆc     Ên  ©y  ùng  ña  õng  îp      tv x d ct h t¸cx∙ thµnh        ¨ng  ý  viªn ®Ó xin ® k kinh doanh. Sau    ã  ¨ng  ý      khic ® k kinh doanh  Çn    c lËp hå  ¬    Êp    s xinc chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d hoÆc    Ên  ©y  ùng  ï tv x d ph   hîp víi éidung  ¨ng  ý      n ® k kinhdoanh  íi.   m 3­  èivíiHîp      íithµnh  Ëp  Ó  c¸c Hîp      ò  îc thµnh  Ëp §   t¸cx∙ m   l (k c¶    t¸cx∙c ®   l  l¹   ×  Ðt  Êp  i th x c chøng  ) chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d hoÆc     Ên  ©y  ùng    tv x d cho Hîp      íc khi Hîp        Êp  ¨ng  ý  t¸cx∙ tr     t¸cx∙ xin c ® k kinh doanh  ï hîp  íi§iÒu    ph   v  14 NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  µy  2­ ng 21­ 1997  ña  Ýnh  ñ  Ò  Öc  c Ch ph "v vi chuyÓn  æi, ®   ®¨ng  ý  îp      µ  chøc  ¹t®éng  ña    Öp  îp    k H t¸cx∙v tæ  ho   c Liªnhi H t¸cx∙". Hå   ¬    ¹m  Êp  s xint c hoÆc   Êp  Ýnh  c ch thøc ®¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng    kh ngh x d hoÆc  t Ên x©y dùng ph¶i ï hîp víi  v  ph  quy ®Þnh  cña c¸c Quy Õt ®Þnh   500/BXD­CSXD   µy  9­ ng 18­ 1996  ña  é   ëng  é   ©y   ùng  Ò   Öc    c B tr BX d "v vi ban hµnh  quy  Õ   ¨ng  ý  µ  Êp  ch ® kvc chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng", Quy Õt  x d   ®Þnh  è  s 19/BXD­CSXD   µy  6­ ng 10­ 1995  ña  é  ëng  é  ©y  ùng  Ò  Öc  c B tr BX d "v vi ban  µnh  h quy  Õ   Ò   ¹t®éng  µ  ¨ng  ý  µnh  Ò    Ên  ©y  ùng". ch v ho   v® kh ngh tv x d
Đồng bộ tài khoản