intTypePromotion=1

Công văn 692/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
2
download

Công văn 692/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 692/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đá mài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 692/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc T h u Õ  sè 692 T C/T C T  n g µ y 22 th¸ng 01 n¨ m  2002  vÒ  viÖc thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng ®¸  µi m KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan, ­ Côc    thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ­ ¬ng, Bé  Tµi chÝnh  nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  6053/TCHQ­KTTT   sè  ngµy  12­ 31­ 2001  cña Tæng  côc    H¶i quan ph¶n  víng m ¾c   viÖc    ¸nh    vÒ  ¸p dông  thuÕ suÊt  thuÕ              Æt   gi¸trÞgia t¨ng®èi víim hµng  mµi;vÒ  ®¸    vÊn    ®Ò nµy,Bé      TµichÝnh  cã  kiÕn  sau: ý  nh  C¨n  Phô    ban  cø  lôc IV  hµnh  kÌm  theo Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC   ngµy  29­ 2000  cña  Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thi 12­  hµnh  NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­  CP ngµy  12­ 29­ 2000  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng;tham    kh¶o  chó    gi¶iDanh môc  hµng  ho¸ cña    Héi ®ång        hîp t¸cH¶i quan thÕ  ith×: gií  ; M Æt   hµng  mµi  ®¸  thuéc nhãm     6804,môc    “Riªng”,    îng chÞu    ®èi t   lµ thuÕ  gi¸trÞgia t¨ngvíi           møc  thuÕ  suÊt 5%     (n¨m  phÇn  tr¨m).  C¸c  Æt   m hµng  kh¸c ®¸    thuéc nhãm   6804  îc ¸p  ®   dông  møc  thuÕ suÊt thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng       lµ 10%   (mêiphÇn    tr¨m). vËy:  V×  ­ Trêng  doanh    hîp  nghiÖp nhËp khÈu  mµi  ®¸  h×nh  b¸nh  mµ   xe  chØ  cã  chøc n¨ng mµi,kh«ng  chøc    cã  n¨ng kh¸ckÕt    mµi  nghiÒn    hîp nh  vµ  hoÆc   mµi  vµ c¾t, lµ ®èi  îng      t chÞu thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng víimøc       thuÕ suÊt    5% (n¨m  phÇn tr¨m). ­ Trêng      hîp doanh nghiÖp  nhËp  khÈu  mµi  ®¸  h×nh  b¸nh  dïng ®Ó   xe    mµi  vµ  c¾t  hoÆc  mµi  nghiÒn,lµ®èi t   vµ       îng chÞu thuÕ  GTGT     víimøc  thuÕ  suÊt  10%   (mêiphÇn    tr¨m). Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc H¶i quan, Côc    thuÕ    c¸c tØnh,  thµnh phè  îcbiÕt®Ó   ®     híng dÉn    thèng  nhÊt thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2