Công văn 70/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 70/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 70/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Quy chuẩn quy hoạch xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 70/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------ ð c l p – T do – H nh phúc ---------------------- Hà N i, ngày 18 tháng 2 năm 2009 S : 70/BXD-KHCN V/v: áp d ng Quy chu n QHXD Kính g i: Công ty Trách nhi m hưu h n khu công nghi p Thăng long Theo công văn s 16-09/TLIP ngày 02 tháng 2 năm 2009 c a Công ty Trách nhi m h u h n khu công nghi p Thăng long v vi c áp d ng quy chu n quy ho ch xây d ng, B Xây d ng tr l i như sau: Theo Quy chu n k thu t qu c gia QCXDVN s 01: 2008 v quy ho ch xây d ng ñư c ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng, t i ñi u 2.7.3 có quy ñ nh v s d ng ñ t công nghi p, ti u th công nghi p, kho tàng. Trong quy chu n có quy ñ nh v ch tiêu ñ t cho nhà xư ng kho tàng≥55% và có th hi u t i ña lên ñ n 80% khi các ch tiêu ñ t khác ñ m b o ñúng theo quy ho ch chi ti t ñã ñư c phê duy t. Vi c giao ñ t khu công nghi p ph i căn c vào quy ho ch chi ti t ñã ñư c cơ quan có th m quy n phê duy t. Quy chu n quy ho ch là căn c ñ l p ñ án quy ho ch xây d ng, không th căn .vn c vào quy chu n quy ho ch ñ giao ñ t xây d ng. am Trên ñây là ý ki n tr l i c a B Xây d ng, ñ ngh công ty Trách nhi m h u h n khu công ietn nghi p Thăng long nghiên c u th c hi n. atV .Lu ww TL. B TRƯ NG Ni nh n: w V TRƯ NG V KHCN&MT - Như trên - KTQH - Lưu VP, KHCN&MT. Nguy n Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản