Công văn 70/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
14
download

Công văn 70/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 70/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 70/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 70/BXD-KTXD ----------------------- V/v: Chi phí quản lý dự án đầu tư xây Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009 dựng công trình Kính gửi: Ban quản lý dự án thoát nước Buôn Ma Thuột Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/CV-DA ngày 20/3/2009 của Ban quản lý dự án thoát nước Buôn Ma Thuột đề nghị hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Định mức chi phí quản lý dự án được Bộ Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP là để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có tính chất đặc thù, khi xác định chi phí quản lý dự án theo văn bản số 1751/BXD-VP không phù hợp thì chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán chi phí; Việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý dự án theo qui định tại Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính. Ban quản lý dự án thoát nước Buôn Ma Thuột căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG - Lưu: VP, Vụ KTXD. T06. (đã ký) Phạm Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản