Công văn 7003/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 7003/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7003/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư các trung tâm cụm xã miền núi vùng cao, biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7003/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7003/VPCP-ĐP V/v đầu tư các trung tâm cụm xã Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008 miền núi vùng cao, biên giới Kính - Ủy ban Dân tộc; gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Chủ tịch UBND các tỉnh miền núi và có miền núi. Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 09/TTr-UBDT ngày 28 tháng 8 năm 2008 về đầu tư trung tâm cụm xã trọng điểm miền núi vùng cao, biên giới giai đoạn 2009-2010; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6781/BKH- KTĐP&LT ngày 18 tháng 9 năm 2008, Tài chính tại Văn bản số 11187/BTC-NSNN ngày 22 tháng 9 năm 2008, Quốc phòng tại Văn bản số 4768/BQP-KHĐT ngày 17 tháng 9 năm 2008, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Đối với các dự án đã được phê duyệt thuộc 290 trung tâm cụm xã nhưng chưa hoàn thành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính bố trí vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các tỉnh để hoàn thành dứt điểm trong năm 2009 - 2010, đồng thời bố trí vốn để thực hiện 35 trung tâm cụm xã mới; trong đó ưu tiên đầu tư hoàn thành sớm trung tâm cụm xã thuộc các huyện biên giới. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi và có miền núi phải chủ động rà soát quy hoạch trung tâm cụm xã để điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời tổ chức tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư. 3. Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để triển khai thực hiện việc bố trí ngân sách và giám sát các địa phương thực hiện. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; PHÓ CHỦ NHIỆM - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; - Các Ban CĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (Đã ký) Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công Thương, Xây dựng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT,
  2. các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT; - Lưu: VT, ĐP (5). Phạm Văn Phượng
Đồng bộ tài khoản