intTypePromotion=1

Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
81
lượt xem
12
download

Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của Đảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B a n  T µi ch Ý n h  q u ¶ n   Þ  tr Trun g  ¬ n g  ­ B é  T µi ch Ý n h  s è  706/TT­L B   n g µ y  29 th¸ng 10 n¨ m  1996  Ò  vi Ö c t × nh h × n h  ® Ç u  t x © y  d ù n g  c¸c v   d o a n h  n g hi Ö p  c ñ a §¶n g K Ý nh   öi: g  C¸c  tØnh  û, thµnh  û u  u §ång   Ýnh   öi  û   k g U ban   © n   © n   nh d c¸c tØnh,  µnh   th phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng. ¬ § Ó   ¸nh    ×nh  ×nh  ¹t®éng  ® gi¸t h ho   s¶n  Êt kinh  xu   doanh  µ  ©n  Ých  v ph t hiÖu  qu¶  u    x©y  ùng  ¬  ®Ç t d c b¶n  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µm  l kinh  Õ  ©y   tx dùng  ©n   ng s¸ch §¶ng  trong  ÷ng  nh n¨m  qua  µ  Þp  êib¸o  vk th   c¸o  ñ   íng  Th t ChÝnh  ñ  µ  êng  ô  é  Ýnh  Þcho  ñ  ¬ng  ph v Th v B Ch tr   ch tr trong thêigian tí       inh»m   , t¨ngcêng    c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  ¹o®iÒu  Ön  l  t   ki cho    c¸c doanh nghiÖp  ¹t®éng   ho   cã  Öu  hi qu¶  theo  ng  ®ó quy  nh   ña  ®Þ c §¶ng  µ  µ   íc.Ban  µi chÝnh    v Nh n   T  ­ Qu¶n  Þ Trung  ng  µ  é   µi chÝnh  ∙  äp  µn  èng  Êt    Þ     tr   ¬ vBT  ® h b th nh ®Ò ngh c¸c tØnh  û,thµnh  û,Uû   u  u   ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  èihîp tr Ónkhai   ph ph     i     m ét  è  Öc    s vi nh sau: 1. ChØ   o      ®¹ c¸c doanh  nghiÖp  ña  c §¶ng    a   µn  åm  doanh  trªn®Þ b (g c¶  nghiÖp  ùcthuéc  tr   trung  ng  µ  a   ¬ng)  ¸nh    ×nh  ×nh  µ  Õt    ¬ v ®Þ ph ® gi¸t h v k qu¶ ®Ç u    ©y  ùng  ¬  tx d c b¶n  õ n¨m  t  1992,®ång  êiph©n  Ých  ¬  Êu  ån  èn    th   t c c ngu v ®Ç u  ,nhu  Çu  èn  Õp  ôc ®Ç u      µ   íc cã  cø  ¹o®iÒu  Ön  Ò   t  c v ti t   t ®Ó Nh n   c¨n  t   ki v nguån  èn  v cho    c¸c doanh nghiÖp    iÓn (theo néidung    ph¸ttr      c¸c chØ    tiªutrong  m Éu  b¸o c¸o  nh  Ìm).B¸o  ®Ý k   c¸o  öi vÒ   g   Ban  µi chÝnh    T  ­ Qu¶n  Þ vµ  ôc  tr   C §Çu   µ    iÓntØnh,thµnh  è. tv ph¸ttr     ph 2. Giao    cho  Ban  µi chÝnh    T  ­ Qu¶n  Þ tØnh,thµnh  è  ñ  ×phèihîp tr     ph ch tr      víi ôc  Çu   µ    iÓn kiÓm    ©n  Ých,®¸nh    Öc  Êp  µnh     C§ tv ph¸ttr   tra,ph t   gi¸vi ch h c¸c quy  nh  Ò   u    ©y  ùng  ¬  ®Þ v ®Ç tx d c b¶n;hiÖu    qu¶  ña    ù    u    µ  c c¸c d ¸n ®Ç tv tæng  hîp t×nh  ×nh  u    ña      h ®Ç tc c¸cdoanh  nghiÖp  ña  c §¶ng    a  µn,®ång  êi trªn®Þ b   th   cã  Õn  Þ  ô  Ó  Öc  ö  ýnguån  èn  Õp tôc®Ç u    i víi õng dù  ki ngh c th vi x l   v ti     t®è     t   ¸n. 3. § Ò   Þ      ngh c¸ctØnh,thµnh  è  iÓnkhainhanh  µ  c¸o vÒ     ph tr     v b¸o    Ban  µi T  chÝnh  Qu¶n  Þ  ­  tr Trung  ng  µ  é   µi  Ýnh  íc ngµy  th¸ng  n¨m  ¬ v B T ch tr   10  11  1996, ®Ó     tæng  îp  h b¸o  Thñ íng  Ýnh  ñ  µ  êng  ô  é   Ýnh  Þ c¸o  t Ch ph v Th v B Ch tr   cho  ñ  ¬ng  Ò     ù  ®ang  u    ë  ch tr v c¸c d ¸n  ®Ç td dang. §èivíic¸c dù    u    a          ¸n ®Ç tch tr Ónkhaih∙ychê      Õt ® îcnguån  èn    µm. i     khigi¶iquy     v h∙yl  
  2. 2 T Ø n h,  µ nh ph è... th MÉu  b¸o c¸o TØ  hµnh  è.. nh,t ph . M Éu  ¸o   ¸o b c T × h   × h   Ç u   ­   µ   ¸ t  i n   ñ a   ¸ c   o a n h   g h i n hn ® t v ph tr Ó c c d n Ö D ù  ®Çu ­ V èn  ∙  u ­   n  Õt1996 ¸n  t Tæng Thêi ® ®Ç t ®Õ h   N hu  Çu  èn  c v ®Ç C ¬  Êu  èn  u ­ Tªn  ù d C¬ m øc gian Tæng c v ®Ç t Tæng C ¬  Êu c ¸n  µ v quan vèn khëi sè V èn  S V èn V èn N Tõ sè V èn  S V èn  N va s, è phª §T c«ng­ § ¶ng tù vay nguån § ¶ng ng©n ngµy duyÖt H oµn (õ t bæ ng©n vèn (õ t hµng Q§ dù ¸n t µnh h nguån s ung hµng kh¸c nguån phª tÕ hu tÕ hu duyÖt c«ng rnh  ­ a  µn hµnh h×ghit dù  ®­ îc  Öt *  hichó:N Õu  G    t× ch ho t t    heo  ¸n  duy .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2