Công văn 7120/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
3
download

Công văn 7120/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7120/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vốn đầu tư mở rộng nâng cấp các cơ sở y tế công lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7120/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7120/VPCP-KTTH V/v vốn đầu tư mở rộng nâng Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 cấp các cơ sở y tế công lập Kính gửi: - Bộ Y tế; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 7211/BYT-KH-TC ngày 05 tháng 10 năm 2007 và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 15722/BTC-TCNH ngày 20 tháng 11 năm 2007) về vay vốn tín dụng đầu tư cho các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập có dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Nghị định 151/2006/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 24 tháng 12 năm 2006 được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện dự án. Không dùng ngân sách nhà nước để bù lãi suất cho các bệnh viện thuộc Bộ Y tế vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. 2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư nâng cấp các bệnh viện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 2 tháng 11 năm 2007 để kịp triển khai thực hiện từ kế hoạch năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, VX, Website CP; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, KTTH (3b). 23
Đồng bộ tài khoản