intTypePromotion=1

Công văn 714/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Công văn 714/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 714/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của NHNN 6 tháng cuối năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 714/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a n g © n  h µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  714/N H N N­T D   s n g µ y  04 th¸ng 7 n¨ m  2002 v Ò   Ö c ch Ø  ®¹ o  é t s è   vi m n éi  u n g  c ô  th Ó  liªn q u a n  ® Õ n   g hi Ö p  v ô  t Ý n d ô n g   d   n c ñ a N H N N  6 th¸ng cu èi n¨ m  2002 K Ýnh  öi:   g   Gi¸m  c    ­ ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è; Ng h Nh n     ph ­Tæng    gi¸m  c    chøc  Ýn  ông  µ   íc. ®è c¸ctæ  td Nh n § Ó   Õp  ôc  ti t chØ   o  ö  ý m ét  è  éi dung  ô  Ó   ªn quan  n   ®¹ x l   sn  c th li   ®Õ nghiÖp  ô  Ýn  ông  ña  ©n   µng  µ   íc 6  vt d c Ng h Nh n   th¸ng cuèin¨m      2002; Thèng     ®èc  ©n  µng  µ   ícyªu  Çu  Ng h Nh n   c Tæng  gi¸m  c    chøc  Ýn  ông  µ   ®è c¸c tæ  td Nh níc,Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc hiÖn  ét  Ng h Nh n     ph th   m sè  éidung  n  sau: 1.V Ò     cho vay  thanh  to¸n bï trõ:    1.1.Gi÷    nguyªn chØ     tiªucho vay thanh to¸n bï trõ ®∙  îc Ng ©n   µng       ®   h Nhµ   íc ViÖt Nam   n    giao cho    chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph thùc  Ön  hi trong  th¸ng  u   6  ®Ç n¨m  2002  ¹  t ic«ng  v¨n  è  s 15/NHNN­TD   µy ng 7/1/2002    µm  ®Ó l chØ     tiªucho vay thanh to¸n bï  õ tõ    tr   1/7/2002  n   Õt  ®Õ h ngµy 31/12/2002. 1.2.ViÖc    cho  vay  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  Ön  µnh;nh÷ng  êng  îp ®Þ hi h   tr h  cÇn    bæ sung chØ    tiªucho vay thanh    ï trõt¹ chinh¸nh  ©n   µng  µ   to¸nb     i     Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  ùc  Ön      ph th hi theo  c«ng v¨n  è  s 35/CV­   µy  TD ng 10/1/2001  vÒ   Öc  vi chØ  o  ét  è  éidung  ô  Ó  ªnquan  n   ®¹ m s n   c th li   ®Õ nghiÖp  ô  Ýn  ông  vt d cña  ©n  µng  µ   ícQuý  Ng h Nh n   I/2001. 2.§èivíic¸c        kho¶n  î cho  n  vay  thanh  to¸n c«ng  î:   n 2.1.§èivíi         kho¶n  î ®∙  îcNg ©n  µng  µ   ícgia h¹n  î cho  ©n   c¸c n  ®   h Nh n     n   Ng hµng  ¬ng  ¹ivµ  ©n  µng  ¬ng  ¹i®∙    ¹n  î cho  th m   Ng h th m   gia h n   doanh  nghiÖp,c¸c    chinh¸nh  ©n  µng  µ  íctØnh,thµnh  è  «n  c    ©n  µng  ¬ng    Ng h nh n     ph ® ®è c¸cng h th m¹i nhµ  íc vµ    n   doanh  nghiÖp  ã  î vay  c n  thanh to¸n c«ng  î thùc  Ön  ng    n  hi ®ó cam   Õt    îkhi®Õ n   ¹n. k tr¶n     h 2.2.§èivíic¸c kho¶n  î c¸c doanh         n    nghiÖp  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    î cho  tr¶n   Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i®Ó   µn    îcho  ©n  µng  µ   íc(hiÖn  ang  ­ h th m  ho tr¶n   Ng h Nh n   ® ® îc theo  âiqu¶n  ýgi÷ nguyªn  Ön  ¹ngtheo    d  l    hi tr   chØ  o  ña  ©n   µng  µ   ®¹ c Ng h Nh níc trung  ng)  ×    ¬ th c¸c    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c  Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è    ph tæng  îp  h b¸o  c¸o  ©n   µng  µ   íc (qua  ô   Ýn  ông)    ©n   µng  Ng h Nh n   VT d ®Ó Ng h Nhµ   íctrung ¬ng  èihîp víi é  µichÝnh  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. n    ph       T   B tr   t  ph
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2