intTypePromotion=1

Công văn 717/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 717/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 717/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc chứng từ thành toán trong bộ hồ sơ hoàn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 717/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  717/TC H Q­K T T T   n g µy  19 th¸ng 2 n¨ m  2002 v Ò  viÖc ch ø n g  tõ thanh to¸n trong bé  h å  s¬  h o µ n  thu Õ KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Tæng  côc    H¶i quan nhËn  îcb¸o    ®   c¸o cña  mét  ®¬n  H¶i quan  v­ sè  vÞ    cã  íng m ¾c   thùc hiÖn    vÒ    quy ®Þnh  nép    bæ sung  chøng    tõ thanh    to¸ntrong bé    hå  xÐt hoµn  s¬    thuÕ      ®èi víinguyªn liÖu,vËt tnhËp         khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  nguyªn    vµ  liÖu,vËt t nhËp       kinh doanh    sau    ®ã t×m  îc thÞ  êng  ®   tr xuÊtkhÈu.VÒ       vÊn   ®Ò nµy,Tæng    côc    H¶i quan híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh  1) C¨n  quy    cø  ®Þnh  it¹ c«ng    240    v¨n sè  TC/TCT  ngµy 19/1/2000 cña    Bé  Tµi chÝnh      vÒ nép    bæ sung  chøng  thanh  tõ  to¸n trong  hå  xÐt    bé  s¬  hoµn  thuÕ      ®èi víinguyªn liÖu,vËttnhËp         khÈu    ®Ó s¶n xuÊthµng    xuÊtkhÈu;   §èi víitr     êng  hîp doanh  nghiÖp  nép  s¬  hå  xÐt  hoµn  thuÕ  sau  ngµy  19/1/2000  (ngµy  Tµi  Bé  chÝnh  ban  hµnh  C«ng  v¨n 240  TC/TCT)  nhng  ®∙  thùc xuÊt khÈu  íc ngµy    tr   19/1/2000,trong khi chê  kiÕn        ý  thèng  nhÊt    víiBé  Tµi chÝnh, c¸c Côc          H¶i quan tØnh, thµnh    phè kh«ng  yªu cÇu  doanh  nghiÖp  nép    bæ sung  chøng    tõ thanh to¸n trong  hå  khi xÐt    bé  s¬    hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu    ®Ó thanh  kho¶n    tån ®äng  hiÖn  nay.Nh÷ng  êng      tr hîp nµy    îc kiÓm  sÏ ®   tracô    thÓ  nÕu  dÊu  cã  hiÖu gian lËn    vÒ chøng    tõ thanh to¸n.C¸c  êng      tr hîp xuÊt  khÈu  sau    thêi®iÓm   19/1/2000, c¸c    doanh  nghiÖp  vÉn  ph¶i nép      bæ sung  chøng    tõ thanh    to¸ntheo quy  ®Þnh  cña  Tµi chÝnh  i Bé    t¹ c«ng    v¨n 240  TC/TCT  dÉn  trªn. 2) C¨n  quy    cø  ®Þnh    t¹ c«ng    10216  i v¨n sè  TC/TCT  ngµy  26/10/2001  cña  Bé    TµichÝnh; §èivíi êng        tr hîp doanh  nghiÖp  xuÊt tr×nh "PhiÕu          thu"lµchøng   tõ thanh  to¸n c¸c l« hµng        xuÊt khÈu    trong bé  s¬    hå  xÐt  hoµn  thuÕ  (kh«ng  thu)thuÕ    nhËp  khÈu, nÕu    ®iÒu  kho¶n  thanh    to¸n trong hîp    ®ång  mua  b¸n    hai bªn cã  tho¶ thuËn  h×nh  vÒ  thøc thanh    to¸nb»ng  tiÒn  Æt   i m t¹ ViÖt Nam     (th«ng  qua  phiÕu    ph¬ng  thu)vµ  thøc thanh    to¸nnªu          trªnphï hîp víiquy  ®Þnh  cña  Ng©n  hµng  Nhµ      nícth× Côc   H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    yªu cÇu  Gi¸m ®èc  doanh  nghiÖp  cam   kÕt  tùchÞu  vµ    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ    tr       tÝnh  chÝnh      x¸c,hîp ph¸p cña    c¸c phiÕu    thu.Trªn c¬  bé  s¬      së  hå  xÐt hoµn  thuÕ nªu trªn,     ®¬n  c¸c vÞ hoµn        tÊtthñ tôc hoµn  (kh«ng    thu)thuÕ  nhËp  khÈu  cho    c¸c doanh  nghiÖp  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o      ®Ó c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2