Công văn 7176/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
3
download

Công văn 7176/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7176/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của 7 vùng kinh tế-xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7176/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7176/VPCP-NN V/v xét duyệt quy hoạch sử Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007 dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của 7 vùng kinh tế-xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3980/BTNMT- ĐKTKĐĐ ngày 12 tháng 10 năm 2007 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của 7 vùng kinh tế-xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào các Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006- 2010) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của 7 vùng kinh tế xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg, PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Văn Trọng Lý Các Vụ: TH, ĐP, Website CP; - Lưu: VT, NN (3). 14
Đồng bộ tài khoản