Công văn 721/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Công văn 721/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 721/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 721/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 721/TTg-KTTH Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2007 V/v triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu CP Kính - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; gửi: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3539/BKH-TH ngày 24/5/2007) về tình hình thực hiện nguồn vốn tái phiếu Chính phủ, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân cho các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm triển khai các dự án, công trình (sau đây gọi là dự án). Những dự án nào vướng mắc về cơ chế, chính sách cần có báo cáo cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính rà soát lại các thủ tục đầu tư, khả năng thực hiện các dự án theo hướng: đưa các dự án không có khả năng thực hiện ra khỏi danh mục để tập trung vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đang tiến hành đúng tiến độ nhưng thiếu vốn, nhằm hoàn thành dứt điểm từng dự án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ cần rà soát lại danh mục các dự án đầu tư để có thể phân cấp cho địa phương; đồng thời khẩn trương bàn giao để địa phương triển khai nhanh hơn, quản lý tốt hơn và phát huy được hiệu quả cao hơn. 3. Bộ Tài chính xem xét việc cấp phát vốn cho các dự án đường tuần tra biên giới và đường Trường Sơn Đông theo Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo. 4. Trước mắt, chưa bổ sung thêm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; trường hợp các dự án có trong danh mục các dự án được phê duyệt theo Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 đã thực hiện bằng nguồn vốn khác hoặc sau khi điều chỉnh lại tổng mức đầu tư của các dự án thấp hơn số vốn Chính
  2. phủ đã giao trước đây thì được sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ đã được giao để bố trí cho các dự án khác trong danh mục hiện còn thiếu vốn để hoàn thành dứt điểm. 5. Đối với các địa phương còn nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành của các doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải, cần bố trí nguồn vốn để trả nợ, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp. 6. Đối với công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La: a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 10/2007. b) Giao Bộ Tài chính: tham gia ý kiến với các địa phương trong việc quy định chi tiết Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư để các địa phương ban hành theo thẩm quyền và thực hiện; hướng dẫn các địa phương thực hiện Quyết định số 02 này trong tháng 7/2007. c) Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 497/VPCP-NN ngày 25/1/2007 về cơ chế đặc thù trong thu hồi đất, giao đất đối với hộ dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7/2007. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg, các PTTg; (Đã ký) - Văn phòng Quốc hội; - VPCP: BTCN, các PCN Website CP, các Vụ: CN, NN, ĐP, TH; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, KTTH (3). 100
Đồng bộ tài khoản