intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 723/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

127
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 723/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước 1/1/2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 723/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C «ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 723 TC/TCT ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2005  vÒ viÖc gi¶i quyÕt c¸c hå s¬ vÒ nhµ, ®Êt  tiÕp nhËn tríc 1/1/2005 KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung ¬ng C¨n cø LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p   luËt cã  liªn quan hiÖn hµnh;  ®Ó  gi¶i quyÕt víng m¾c  ®èi   víi c¸c trêng hîp kª khai, thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh   liªn quan ®Õn nhµ, ®Êt thêi gian võa qua, Bé Tµi chÝnh h­ íng dÉn viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt (tiÒn SD§), thuÕ chuyÓn   quyÒn sö dông ®Êt (thuÕ CQSD§), lÖ phÝ tríc b¹ (LPTB) ®èi   víi c¸c trêng hîp c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn (c¬  quan   thuÕ, c¬ quan Tµi nguyªn vµ m«i trêng) ®∙ tiÕp nhËn hå s¬   tríc ngµy 01/01/2005 nh sau: 1. TÊt c¶ c¸c trêng hîp  ®∙ hoµn chØnh hå  s¬  kª khai  nép c¸c kho¶n thu liªn quan  ®Õn nhµ,  ®Êt mµ  c¬  quan thuÕ  ®∙ tÝnh vµ  ra th«ng b¸o nép tiÒn theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i  thêi   ®iÓm   th«ng   b¸o   nép   tiÒn   th×   tiÕp   tôc   thu   theo   sè  tiÒn  ®∙ ghi trªn th«ng  b¸o nép tiÒn. Trêng  hîp  ngêi sö  dông  ®Êt chËm nép tiÒn so víi ngµy  ®∙ ghi trªn th«ng b¸o  th× xö ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¹i thêi  ®iÓm ra th«ng b¸o (kh«ng ph¶i tÝnh l¹i sè  ph¶i nép theo  chÝnh s¸ch thu vµ gi¸ hiÖn hµnh). 2.   §èi   víi   c¸c   trêng   hîp   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn  ®∙ tiÕp nhËn hå  s¬   ®ñ   ®iÒu kiÖn kª khai, nép c¸c  kho¶n thu liªn quan  ®Õn nhµ,  ®Êt tríc ngµy 01/01/2005 mµ  cha th«ng b¸o nép tiÒn th×  thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: c¬  quan   nhµ   níc   tiÕp   nhËn   hå   s¬   cña   ngêi   sö   dông   ®Êt   t¹i  thêi ®iÓm nµo th× ph¶i ¸p dông chÝnh s¸ch thu vµ gi¸ tÝnh  c¸c kho¶n ph¶i nép theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt t¬ng øng  t¹i thêi ®iÓm ®ã (thêi ®iÓm cã hiÖu lùc thi hµnh cña ph¸p  luËt ®ã). Do ®ã: a. Trêng hîp c¬ quan nhµ níc tiÕp nhËn hå s¬ cña ngêi  sö dông ®Êt tríc ngµy 1/7/2004 (ngµy LuËt §Êt ®ai 2003 cã  hiÖu lùc thi hµnh) th×  tÝnh c¸c kho¶n thu liªn quan  ®Õn  nhµ,  ®Êt theo gi¸ do Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  quy  ®Þnh ¸p dông t¹i thêi  ®iÓm nhËn hå  s¬  (gi¸ quy  ®Þnh ¸p  dông tríc ngµy 1/7/2004). b. Trêng hîp c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn tiÕp nhËn  hå   s¬   cña   ngêi   sö   dông   ®Êt   tõ   ngµy   1/7/2004   ®Õn   ngµy  31/12/2004 th×  tÝnh c¸c kho¶n thu liªn quan  ®Õn nhµ,  ®Êt 
  2. 2 theo gi¸ do Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  quy  ®Þnh ¸p  dông kÓ tõ ngµy 1/7/2004 ®Õn ngµy 31/12/2004 (nÕu cã). Thêi   h¹n   thùc   hiÖn   nép   c¸c   kho¶n   thu   liªn   quan   ®Õn  nhµ,  ®Êt theo gi¸ do Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  quy  ®Þnh ¸p dông t¹i thêi ®iÓm nép hå s¬ tr íc ngµy 01/01/2005  nªu   trªn   (a,   b)   chØ   ®îc   thùc   hiÖn   ®Õn   hÕt   ngµy  31/12/2005;   KÓ   tõ   01/01/2006   trë   ®i,   nÕu   c¸c   trêng   hîp  nµy vÉn cha nép c¸c kho¶n thu liªn quan ®Õn nhµ, ®Êt theo  quy  ®Þnh th×  ph¶i tÝnh l¹i sè  ph¶i nép theo gi¸ nhµ, gi¸  ®Êt do Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  quy  ®Þnh t¹i thêi  ®iÓm nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc. c. Trêng hîp c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cha tiÕp  nhËn hå  s¬   ®ñ   ®iÒu kiÖn thu c¸c kho¶n thu liªn quan  ®Õn  nhµ,  ®Êt tríc ngµy 01/01/2005 th×  gi¸ tÝnh c¸c kho¶n thu   liªn   quan   ®Õn   nhµ,   ®Êt   lµ   gi¸   ®Êt   do   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh, thµnh phè quy ®Þnh theo NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§­CP  ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸  ®Êt vµ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt vµ gi¸ nhµ theo gi¸ thùc tÕ   t¹i thêi  ®iÓm  kª khai,  nép c¸c kho¶n thu liªn  quan   ®Õn  nhµ, ®Êt (LPTB). 3. Hé gia ®×nh, c¸n bé, c«ng nh©n viªn quèc phßng, an   ninh   ®îc   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   quèc   phßng,   c«ng   an   ph©n  chia   ®Êt   ë   tríc   ngµy   15/10/1993   ®∙   ®îc   cÊp   giÊy   chøng  nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho  phÐp hîp thøc hãa quyÒn sö  dông  ®Êt  ë  th×  kh«ng ph¶i nép  tiÒn   SD§   theo   ®iÓm   a,   kho¶n   4,   §iÒu   3   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thu tiÒn  sö dông ®Êt. 4. §èi víi nh÷ng dù ¸n cã thêi h¹n SD§ díi 70 n¨m th×  tÝnh gi¶m thu tiÒn SD§ cña mçi n¨m kh«ng  ®îc giao  ®Êt sö  dông 1,2% cña møc thu 70% tríc khi tÝnh trõ  sè  tiÒn  ®∙  båi thêng ®Êt, hç trî ®Êt (tÝnh sè tiÒn SD§ theo thêi h¹n  ®îc SD§ tríc, sau  ®ã  míi tÝnh trõ  tiÒn båi thêng, hç  trî  ®Êt). Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n thuéc diÖn  ®îc gi¶m tiÒn  SD§   theo   §iÒu   13   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP   th×   còng  thùc hiÖn c¸ch tÝnh nh  trªn sau  ®ã  míi tÝnh sè  tiÒn SD§  ®îc gi¶m theo quy ®Þnh. 5.  Nh÷ng  trêng  hîp sau   ®©y ¸p  dông gi¸   ®Ó  tÝnh  thu  c¸c kho¶n liªn quan ®Õn nhµ, ®Êt nh sau: a.  Hé  gia  ®×nh,  c¸  nh©n  ®∙  ®îc  cÊp giÊy  chøng  nhËn  quyÒn sö  dông  ®Êt tõ  ngµy NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP cã  hiÖu lùc thi hµnh trë vÒ tríc (ngµy 24/12/2004) mµ cßn nî  tiÒn SD§, thuÕ  CQSD§ (nÕu cã), LPTB (kÓ  c¶ tr êng hîp ghi  nî  LPTB nhµ   ë,  ®Êt  ë  theo QuyÕt  ®Þnh sè  245/2003/Q§­TTg  ngµy 18/11/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ) th×  nép theo gi¸  quy  ®Þnh t¹i thêi  ®iÓm cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u 
  3. 3 nhµ, quyÒn sö  dông  ®Êt (trõ  trêng hîp  ®îc miÔn nép theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt). b. Nhµ   ë  thuéc së  h÷u nhµ  níc b¸n cho ngêi  ®ang thuª  theo   NghÞ   ®Þnh   sè  61/CP   ngµy   7/7/1994  cña  ChÝnh   phñ   vÒ   mua b¸n vµ  kinh doanh nhµ   ë  th×  nép c¸c kho¶n thu tõ  nhµ   ®Êt   theo   gi¸   nhµ   ë   vµ   gi¸   ®Êt   ë   t¹i   thêi   ®iÓm   chuyÓn   quyÒn sö dông nhµ ®Êt ®îc ghi trªn hãa ®¬n b¸n nhµ ®Êt do  C«ng ty kinh doanh nhµ xuÊt cho ngêi mua nhµ. c. Nhµ   ë  cña c¸c C«ng ty kinh doanh nhµ   ë   b¸n ra vµ   ®∙ xuÊt hãa ®¬n b¸n nhµ (lo¹i hãa ®¬n do Bé Tµi chÝnh quy   ®Þnh) cho ngêi mua nhµ  tríc ngµy 01/01/2005 th×  nép c¸c  kho¶n thu liªn quan  ®Õn nhµ,  ®Êt theo gi¸ nhµ   ë  vµ  gi¸  ®Êt  ë  ghi trªn hãa  ®¬n b¸n nhµ  nhng kh«ng  ®îc thÊp h¬n  gi¸ nhµ   ®Êt do Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  quy  ®Þnh  ¸p dông tÝnh c¸c kho¶n  thu liªn quan  ®Õn nhµ,   ®Êt  thêi  ®iÓm n¨m 2004. C¸c trêng hîp mua b¸n nhµ xuÊt hãa ®¬n sau  ngµy   31/12/2004   ¸p   dông   gi¸   tÝnh   c¸c   kho¶n   thu   tõ   ®Êt  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c tríc hîp nªu t¹i  ®iÓm nµy (5) thùc hiÖn  ®Õn ngµy  31/12/2005; kÓ  tõ  ngµy 01/01/2006 trë   ®i nÕu vÉn ch a nép  ®ñ  vµo ng©n s¸ch Nhµ  níc th×  ph¶i nép theo gi¸ nhµ,  ®Êt  do Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  quy  ®Þnh ¸p dông t¹i  thêi ®iÓm nép. 6. Trêng hîp trong khi cha cã  v¨n b¶n chØ  ®¹o cña Bé  Tµi nguyªn vµ m«i trêng vµ Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc kh«ng thu  tiÒn SD§  ®èi víi c¸c trêng hîp thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép  tiÒn SD§ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3, 4 §iÒu 50 cña LuËt  §Êt  ®ai, mµ  ngêi SD§ vÉn  ®Õn nép vµ  c¬  quan thuÕ   ®∙ thu  tiÒn   SD§   kÓ   tõ   ngµy   LuËt   §Êt   ®ai   2003   cã   hiÖu   lùc   thi  hµnh (1/7/2004) th×  nay gi¶i quyÕt hoµn tr¶ sè  tiÒn SD§  ®∙   thùc   nép   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cho   c¸c   trêng   hîp   thuéc  diÖn   kh«ng   ph¶i   nép   tiÒn   SD§   nªu   trªn.   Nguån   kinh   phÝ  hoµn tr¶ tiÒn SD§ ®îc sö dông tõ sè thùc thu ng©n s¸ch vÒ  tiÒn   SD§   n¨m   2004   (hoµn   tr¶   trong   thêi   gian   chØnh   lý   quyÕt to¸n). C¬ quan thuÕ, c¬ quan Tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ   níc  ë   ®Þa ph¬ng phèi hîp  ®Ó  thùc hiÖn hoµn tr¶ tiÒn SD§  ®∙ thùc nép ng©n s¸ch tõ  ngµy 1/7/2004  ®Õn khi nhËn  ®îc  v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ Bé Tµi  chÝnh   ®èi   víi   c¸c   trêng   hîp   thuéc   diÖn   kh«ng   ph¶i   nép  tiÒn SD§ nªu trªn theo thñ tôc quy ®Þnh hiÖn hµnh. 7.  §Ò  nghÞ   Uû  ban nh©n  d©n  c¸c tØnh,  thµnh  phè   chØ  ®¹o c¬  quan ThuÕ, c¬  quan Tµi nguyªn vµ  m«i trêng vµ  c¸c  c¬ quan liªn quan ë ®Þa ph¬ng (nÕu cã) thùc hiÖn ngay c¸c  viÖc sau ®©y: ­   Kho¸   sæ   tiÕp   nhËn   hå   s¬   ®Õn   hÕt   ngµy   31/12/2004.  Thùc hiÖn kiÓm kª, lËp b¶ng kª hå  s¬  ghi râ  ngµy, th¸ng  nhËn tõng hå  s¬  cña ngêi sö  dông  ®Êt  ®∙ nép t¹i c¸c c¬ 
  4. 4 quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vµ  c¸c hãa  ®¬n b¸n nhµ   ë   ®∙  cÊp ph¸t tríc ngµy 01/01/2005, ®ång thêi bµn giao b¶ng kª  ®ã  (kÌm theo b¶n sao hå  s¬) cho c¬  quan ThuÕ  (®èi víi hå   s¬  do c¬  quan Tµi nguyªn vµ  m«i trêng tæ chøc tiÕp nhËn)  ®Ó lµm c¨n cø tÝnh c¸c kho¶n thu liªn quan ®Õn nhµ, ®Êt. ViÖc bµn giao b¶ng kª vµ hå s¬ ®∙ tiÕp nhËn tríc ngµy  01/01/2005   gi÷a   c¬   quan   Tµi   nguyªn   vµ   m«i   trêng   vµ   c¬  quan thuÕ  ph¶i lËp biªn b¶n, cã  ký  vµ   ®ãng dÊu cña thñ  trëng 2 c¬ quan vµ ph¶i ®îc thùc hiÖn ngay trong th¸ng 01  n¨m 2005. ­   Tæ   chøc   thu   tiÒn   SD§,   thuÕ   CQSD§,   LPTB   theo   h íng  dÉn trªn  ®©y vµ  trong  qu¸  tr×nh  thùc hiÖn,  nÕu cã  víng  m¾c cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  nghiªn cøu,  híng dÉn bæ sung.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2