Công văn 725/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Công văn 725/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 725/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách địa phương huy động vốn đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 725/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 725/TTg-KTTH V/v ngân sách địa phương huy Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008 động vốn đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật NSNN Kính - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4723/BTC-NSNN ngày 22 tháng 4 năm 2008 về việc báo cáo tình hình ngân sách địa phương huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy định tại Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước; phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương để bố trí vốn hoàn trả đúng thời hạn; quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả; đồng thời, thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản của địa phương theo đúng quy định của Quốc hội. 2. Từ nay đến hết năm 2008, các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 để góp phần kiềm chế lạm phát theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008; không huy động thêm vốn đầu tư từ các nguồn vốn vay ngân hàng thương mại hoặc phát hành trái phiếu; không huy động thêm vốn đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước cho các dự án mới, không cấp bách. 3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hướng dẫn các địa phương thực hiện việc huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo đúng quy định. 4. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - UBTV Quốc hội; (Đã ký) - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, KTTH (3b).
Đồng bộ tài khoản