Công văn 7280/1998/TM-PC của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
57
lượt xem
3
download

Công văn 7280/1998/TM-PC của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7280/1998/TM-PC của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn quy chế xuất xứ để thực hiện Nghị định 94/1998/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7280/1998/TM-PC của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  B é  T h ¬ n g  m ¹i sè 7280/1998/T M­P C   n g µy  31 th¸ng 12 n¨ m  1998  Ò  viÖc h íng d É n   V q u y  ch Õ  x u Êt  ø  ® Ó  thùc hi Ö n  Q u y Õt ® Þ n h  sè 94/1998/N§­C P x KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ  ­UBND       c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng ­C¬    quan  Trung  ¬ng  cña    c¸c®oµn  thÓ Thi hµnh    NghÞ   ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  11­ 17­ 1998  cña  ChÝnh   phñ quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH  sè  ngµy  5­ 20­ 1998,ngµy    30­ 1998  Th¬ng    th«ng  tí Tæng  12­ Bé  m¹i ®∙  b¸o   i côc    H¶i quan    c¸c quy ®Þnh   vÒ xuÊtxø    hµng    danh  ho¸ vµ  môc      cã  c¸cníc®∙  tho¶ thuËn  ®èi xö      vÒ    tèi huÖ   quèc  u    Æc   vµ  ®∙i® biÖttrong quan    ¬ng          hÖ th m¹ivíiViÖtNam;   §Ó     t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh  nghiÖp  thùc hiÖn LuËt  ThuÕ  xuÊt  khÈu. ThuÕ     nhËp khÈu    Th¬ng      míi,Bé  m¹i ®Ò nghÞ    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh phñ, Uû     ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc  thuéc Trung  ¬ng, c¬    quan  Trung ¬ng  cña    c¸c ®oµn thÓ  th«ng b¸o cho  c¸c  doanh nghiÖp    trùcthuéc mét  quy    sè  ®Þnh sau: 1. C¸c    quy ®Þnh chung    vÒ giÊy chøng nhËn xuÊt  hµng  xø  ho¸ nhËp  khÈu  thêithùc hiÖn  t¹m      theo  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng     Th¬ng        tLiªnBé  m¹i­ Tæng  côc H¶i  quan  280/TCHQ/GSQL   sè  ngµy  11­ 29­ 1995  cho  ®Õn     quy  khi cã  ®Þnh    míi. 2. VÒ     giÊy chøng nhËn xuÊt xø    hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu cña      c¸c níc ASEAN,  îc¸p dông  ®     thuÕ suÊt u    Æc     ®∙i® biÖt,thùc hiÖn      theo QuyÕt  ®Þnh  sè 416/TM/§B  ngµy  5­ 13­ 1996  cña  Th¬ng    c¸c QuyÕt  Bé  m¹i vµ    ®Þnh   söa  ®æi/bæ  sung  735­ sè  TM/VP ngµy  9­ 25­ 1997,sè    878/1998/Q§­ BTM  ngµy 30­ 7­1998  sè  vµ  1000/1998/Q§­ BTM  ngµy  9­ 03­ 1998  híng dÉn  thùc hiÖn Quy  chÕ  cÊp  giÊy chøng nhËn xuÊt xø    MÉu       D ®Ó hëng  ®∙ithuÕ  u    quan  theo  CEPT. 3. Danh    s¸ch c¸c níc ®∙  tho¶        cã  thuËn  ®èi  tèihuÖ   vÒ  xö    quèc  u    vµ  ®∙i ® Æc   biÖttrongquan  th     hÖ  ¬ng      m¹ivíiViÖtNam     theo Phô      lôc®Ýnh  kÌm Bé Th¬ng    m¹i mong nhËn  îc sù  ®   phèi hîp    cña    quan  c¸c c¬  trong viÖc  thùc hiÖn    LuËt ThuÕ     xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu míi.
  2. 2 D a n h  s¸ch c¸c n íc ®∙ c ã tho¶ thu Ë n  v Ò  tèi u Ö    h  Q u è c  trong  q u a n  h Ö  th¬ n g  m ¹i víi Öt n a m  vi STT Tªn  níc 1  Céng    hoµ  Achentina 2 Céng  hoµ  §é ¢n  3 Céng  hoµ  D©n   chñ  nh©n  d©n  Angieria 4 Céng  hoµ  nh©n  d©n  ¡ngola 5 Céng  hoµ  ¶rËp  Xyria 6 Australia 7 Céng  hoµ  nh©n  d©n  B¨ng  ®Ðt La  8 Céng  hoµ  Lan Ba  9 Céng  hoµ  Belarus 10  Céng  hoµ  Bungari 11 Céng  hoµ  Ca­D¾c­xtan 12 Hoµng    giaCampuchia 13 Cana®a 14 Céng  hoµ    Chi Lª 15 Céng  hoµ  Cuba 16 §¹ihµn    D©n   Quèc 17 Céng  hoµ  Estonia 18 Céng  hoµ  Ghine  XÝch  ®¹o 19 V¬ng  quèc  Hasimit  Giooc  Ni §a  20 Céng  hoµ  Hungary 21 Céng  hoµ  Ir¾c 22 Céng  hoµ      Håi gi¸oIran 23 Céng  hoµ  Latvia 24   Céng  hoµ  Manta 25 Céng  hoµ  nh©n  d©n  Mazambique 26 V¬ng  quèc  Uy Na  27 Newzeland 28 Liªnbang    Nga 29 Nhµ    nícPalestine 30 Céng  hoµ  Pªru 31 Rumani 32 Céng  hoµ  SÐc
  3. 3 33 Céng  hoµ  Slovakia 34 Céng  hoµ  Thæ   NhÜ   Kú 35 Liªnbang    Thuþ  Sü 36 Céng  hoµ  D©n   chñ  nh©n  d©n  TriÒu  Tiªn 37 Céng  hoµ  nh©n  d©n  Trung  Hoa 38 Céng  Hoµ  Tunisie 39 Ucraina 40 Céng  hoµ  Uzbekistan 41 Céng  hoµ  Yemen EU   gåm: 42 ­Céng    hoµ  Ailen 43 ­LiªnhiÖp      V¬ng  quèc  Anh  B¾c  vµ  Ailen 44 ­Céng    hoµ o ¸ 45 ­Céng    hoµ  §µo  Bå  Nha 46 ­V¬ng    quèc  BØ 47 ­V¬ng    quèc  §an  M¹ch 48 ­Céng    hoµ    Liªnbang  §øc 49 ­V¬ng    quèc  Lan Hµ  50 ­Céng    hoµ  L¹p Hy  51 ­Céng    hoµ  ia Ital 52 ­§¹ic«ng      quèc  Luxembourg  (Luc ­X¨m      ­Bua) 53 ­Céng    hoµ  Ph¸p 54 ­Céng    hoµ  PhÇn  Lan 55 ­T©y    Ban  Nha 56 ­V¬ng    quèc  Thuþ  §iÓn 57 BruneiDarussalam   58 Céng  hoµ  In®«nªsia 59 Céng  hoµ  D©n   chñ  nh©n  d©n  Lµo 60 Malaysia 61 Liªnbang    Myanmar 62 Céng  hoµ  Phil in ipp 63 Céng  hoµ  Singapore 64 V¬ng  quèc    Th¸iLan
  4. 4 Ghi chó:Hµng      ho¸ nhËp  khÈu  xuÊt xø      57  cã    tõ níc sè  ®Õn     64  níc sè  trong danh    s¸ch nµy, nÕu    cha  îc ® a  ®   vµo  danh môc gi¶m thuÕ theo ch¬ng  tr×nh CEPT/AFTA    cña  ViÖtNam     îc¸p dông    th× ®     thuÕ suÊtu      ®∙i(MFN)   D a n h  s¸ch c¸c n íc ®∙ c ã tho¶ thu Ë n  v Ò   ® èi x ö  u  ®∙i Æ c  bi Öt trong q u a n  h Ö    ® th¬ n g  m ¹i víi Öt N a m    Vi STT Tªn    níc 1 Bruney  Darussalam 2 Céng  hoµ  Indonesia 3 Céng  hoµ  D©n   chñ  nh©n  d©n  Lµo 4 Malaysia 5 Liªnbang    Myanmar 6 Céng  hoµ Phil in   ip   7 Céng  hoµ  Singapore 8 V¬ng  quèc    Th¸iLan Ghi chó:Hµng        ho¸ nhËp khÈu  xuÊtxø    cã    tõnh÷ng      níctrªn®©y, nÕu  ® îc ®∙    ® a  vµo  danh môc  gi¶m thuÕ theo ch¬ng    tr×nh CEPT/AFTA    cña  ViÖtNam     th× ® îc¸p dông        thuÕ suÊtu    Æc     ®∙i® biÖttheo quy      ®Þnh  cña ChÝnh phñ.
Đồng bộ tài khoản