intTypePromotion=1

Công văn 729/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Công văn 729/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 729/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn áp dụng tỷ giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 729/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 729/TC H Q­K T T T   q n g µy  4 th¸ng 2 n¨ m   1999 V Ò  viÖc  íng d É n   h ¸p d ô n g  tû gi¸ tÝnh thu Õ   KÝnh    göi:C¸c  Côc    h¶iquan  tØnh,thµnh    phè §Ó  kÞp          thêigi¶ito¶ c¸c víng  ¾c   m cña    c¸c doanh nghiÖp trong viÖc    kª  khai,tÝnh    thuÕ, nép    thuÕ ®èi    víihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu, trªnc¬  theo      së  dâibiÕn    ®éng  tû gi¸ngo¹itÖ  Ng©n   vÒ        do  hµng  Nhµ    nícViÖt Nam     c«ng  bè,  Tæng   côc H¶i quan t¹m    thêihíng  dÉn    c¸c ®¬n  thùc  vÞ  hiÖn thèng nhÊt  ¸p  dông      tûgi¸tÝnh thuÕ  sau: nh  1. Tû      gi¸lµm  së      c¬  ®Ó x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  ®èi    víihµng ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu        lµtûgi¸mua,  thùc tÕ  b¸n    b×nh  qu©n    tr trªnthÞ  êng ngo¹itÖ    li   ªnng©n hµng  Ng©n   do  hµng Nhµ    níc ViÖt Nam     c«ng  ® îc ®¨ng    bè    trªnb¸o  Nh©n   d©n  ngµy  ra  liÒn    íc ngµy  kÒ tr   ®¨ng  tê khai hµng  ký      ho¸ xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu    quan    víic¬  h¶iquan. Trêng      hîp c¸cdoanh  nghiÖp ®ãng  c¸ctØnh  ë    kh¸cxa      n¬ilµm        thñ tôch¶i quan  hoÆc   nhËp  khÈu nh÷ng    l« hµng  nhiÒu  Æt   cã  m hµng ph¶imÊt    nhiÒu  thêigian      ®Ó tÝnh  thuÕ  ® îc phÐp  dông      Ng©n   th×    ¸p  tû gi¸do  hµng  Nhµ   níc ViÖt Nam     c«ng  trªnb¸o  bè    Nh©n  d©n    c¸c ngµy  liÒn kÒ  íc ®ã    tr   nhng    gií h¹n  i kh«ng      (ba)ngµy  ícngµy  vîtqu¸ 3    tr   ®¨ng  tê khaihµng    ký      ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  víic¬    quan    h¶i quan. Tõ    ngµy  thø     nÕu  t trë®i  kh«ng  ®¨ng  tê khaihµng  ký      ho¸ xuÊt nhËp      khÈu    th× doanh nghiÖp  ph¶isöa  æi    ® ®iÒu chØnh    thuÕ  l¹ sè  i ph¶i nép    khai theo  gi¸tÝnh    trªn tê    tû    thuÕ  cña ngµy  ®¨ng  tê  ký  khai theo     nguyªn t¾c  to¸n.   kÕ  2.§èivíi         ngo¹itÖ  Ng©n  c¸c   do  hµng  Nhµ    nícViÖtNam     c«ng  tûgi¸10  bè      ngµy/lÇn th× c¸c ®¬n  tiÕn hµnh        vÞ    th«ng  t¹ n¬ilµm        b¸o  i     thñ tôc H¶i quan    ®Ó doanh nghiÖp  biÕtvµ    thùc hiÖn.   3. C¸c  i   lo¹ ngo¹itÖ    kh¸c cha    c«ng  tû gi¸theo  bè      quy ®Þnh trªn,nÕu    cã  ph¸tsinh,c¸c ®¬n  kÞp          vÞ  thêiph¶n ¸nh  Tæng   vÒ  côc    H¶i quan (Côc KTTT­ XNK)    ®Ó lµm  viÖc    víiNg©n  hµng  nhµ    nícViÖtNam     c«ng  bæ   bè  sung. C«ng  nµy  hiÖu    tõ ngµy  vµ  v¨n  cã  lùc kÓ    ký  thay thÕ      c¸c quy ®Þnh  íc tr   ®©y  tûgi¸tÝnh  vÒ      thuÕ. Yªu cÇu    c¸c®¬n  khÈn  ¬ng  vÞ  tr phæ   biÕn      tí c¸cdoanh  i nghiÖp    ®Ó thùc  hiÖn  thèng nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2