intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 732/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

51
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 732/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 732/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- ------------------ Số: 732/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009 V/v: Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 536/STC-ĐT ngày 18/3/2009 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dự toán của Nhà nước và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007. Việc chủ đầu tư căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP để xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình là phù hợp với qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Trường hợp áp dụng định mức như tại văn bản số 1751/BXD-VP không phù hợp, thì lập dự toán chi phí như hướng dẫn tại phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí để chủ đầu tư phê duyệt áp dụng. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Trần Văn Sơn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2