Công văn 74/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 74/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 74/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 74/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 74 /BXD-HĐXD ----------------- V/v: hướng dẫn thực hiện dịch vụ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009. tư vấn trong hoạt động xây dựng. Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 75/HC-TC CDCC ngày 12/03/2009 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC đề nghị hướng dẫn thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1/ Ngày 09/3/2009, Thủ tướng Chính phủ đã uỷ quyền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc tạm hoãn thực hiện quy định tại điểm a, d Khoản 1 Điều 11 của Luật Đấu thầu. Do vậy, trong khi chưa có quy định mới thì vẫn thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ cho đến khi có quy định mới. 2/ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ quy định "giám sát thực hiện hợp đồng" là giám sát những công việc theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và tư vấn giám sát trên cơ sở hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Riêng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, theo Khoản 7 Điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng nghiên cứu, thực hiện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04). PHÓ VỤ TRƯỞNG đã ký Hoàng Thọ Vinh
Đồng bộ tài khoản