Công văn 7402/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 7402/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7402/TC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế thu nhập đối với bưu phẩm, bưu kiện bị chuyển hoàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7402/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 7402/TC­TCHQ NGµY 15 TH¸NG 6 N¡M 2005 VÒ  VIÖC HOµN THUÕ THU NHËP §èI VíI B¦U PHÈM, B¦U KIÖN BÞ CHUYÓN HOµN KÝnh  ­ Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè göi: ­ Tæng c«ng ty Bu ChÝnh ViÔn Th«ng  ViÖt Nam Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n sè 2234/BC ngµy 22/04/2005  cña Tæng c«ng ty Bu ChÝnh viÔn Th«ng ViÖt Nam vÒ viÖc ®Ò nghÞ  híng dÉn thñ tôc hoµn tr¶ thuÕ thu nhËp ®èi víi bu phÈm, bu  kiÖn bÞ chuyÓn hoµn; C¨n cø Ph¸p lÖnh thu nhËp ®èi íi ngêi cã thu nhËp cao sè  35/2001/PL­UBTVQH10 ngµy 19/05/2001, Ph¸p lÖnh sè 14/2004/PL­ UBTVQH11   ngµy   24/03/2004;   NghÞ   ®Þnh   sè   147/2004/N§­CP   ngµy  23/07/2004   cña   ChÝnh   phñ   vµ   Th«ng   t  sè   81/2004/TT­BTC   ngµy  13/08/2004 cña Bé Tµi chÝnh; §Ó ®¶m b¶o viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ thèng nhÊt, ®ång  bé ®èi víi cïng mét ®èi tîng hµng ho¸, ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn  lîi chÝnh ®¸ng cña doanh nghiÖp, trong thêi gian cha cã v¨n  b¶n cña Liªn Bé Bu chÝnh viÔn th«ng ­ Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ  sung Th«ng t liªn tÞch sè 01/2004/TTLT­BBCVT­BTC vÒ viÖc hoµn  tr¶   thuÕ   thu   nhËp,   tríc   m¾t   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   t¹m   thêi  viÖc hoµn tr¶ thuÕ thu nhËp ®èi víi bu phÈm (trõ th), bu kiÖn  lµ quµ biÕu, quµ tÆng tõ níc ngoµi göi vÒ cho c¸ nh©n ë ViÖt  Nam  ®îc  göi qua  dÞch vô  bu chÝnh  vµ  dÞch chuyÓn   ph¸t th  nh  sau: ­ §èi víi bu phÈm (trõ th), bu kiÖn lµ quµ biÕu, quµ tÆng  tõ níc ngoµi göi vÒ cho c¸ nh©n ë ViÖt Nam ®îc göi qua dÞch vô  bu chÝnh vµ dÞch vô chuyÓn ph¸t th, doanh nghiÖp bu chÝnh ®îc  uû quyÒn lµm thñ tôc nhËn vµ nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, nÕu ®∙  kª   khai,   nép   thuÕ   kÓ   tõ   ngµy   01/07/2004   trë   ®i   th×   ®îx   xÐt  hoµn tr¶ l¹i thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; ­ §èi víi bu phÈm (trõ th), bu kiÖn chÝnh lµ quµ biÕu,  quµ tÆng tõ níc ngoµi göi vÒ cho c¸ nh©n ë ViÖt Nam ®îc göi vÒ  cho c¸ nh©n ë ViÖt nam ®îc göi qua dÞch vô bu chÝnh vµ dÞch vô  chuyÓn ph¸t th, doanh nghiÖp bu chÝnh ®îc ñy quyÒn lµm thñ tôc  nhËn vµ nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, nÕu ®∙ kª khai, nép thuÕ kÓ 
  2. tõ ngµy 01/07/2004 trë ®i th× ®îc xÐt hoµn tr¶ l¹i thuÕ thu  nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; ­ §èi víi bu phÈm (trõ th), bu kiÖn chÝnh lµ quµ biÕu,  quµ tÆng tõ níc ngoµi göi vÒ cho c¸ nh©n ë ViÖt Nam ®îc göu  qua dÞch vô bu chÝnh lµ dÞch vô chuyÓn ph¸t th, doanh nghiÖp  bu chÝnh ®îc uû quyÒn lµm thñ tôc nhËn vµ nép thuÕ thu nhËp c¸  nh©n, nhng kh«ng ph¸t ®îc cho ngêi nhËn vµ ph¶i chuyÓn hoµn  tr¶  cho ngêi  níc göi  (níc gèc),  nÕu  ®∙ kª khai  nép thuÕ  tõ  ngµy cã hiÖu lùc thi hµnh Th«ng t  liªn tÞch sè 01/2004/TTLT­ BBCVT­BTC ngµy 25/05/2004 ®Õn tríc ngµy 01/07/2004 th× ®îc xÐt  hoµn tr¶ l¹i thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; Thñ tôc hoµn tr¶ thuÕ ®èi víi trêng hîp nµy t¬ng tù thñ  tôc hå s¬ quy ®Þnh t¹i tiÕt 1.12 kho¶n 1, môc I phÇn E Th«ng  t  87/2004/TT­BTC ngµy 31/08/2004 cña Bé Tµi chÝnh vµ bæ sung  giÊy x¸c nhËn chøng minh bu phÈm (trõ th), bu kiÖn kh«ng ph¸t  ®îc cho ngêi nhËn ph¶i chuyÓn hoµn vÒ níc gèc cña nh©n viªn bu  chÝnh hoÆc x¸c nhËn cña c¬ quan bu chÝnh níc gèc vÒ nhËn l¹i  bu phÈm, bu kiÖn. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc h¶i quan tØnh, thµnh  phè biÕt vµ triÓn khai thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản