Công văn 741/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
48
lượt xem
4
download

Công văn 741/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 741/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 741/TCT/TS của Tổng cục Thuế

  1. C «ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng Côc thuÕ  sè 741 TCT/TS  n g µ y   1 5   t h ¸ n g   3   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   t h u   t i Ò n   s ö   d ô n g   ® Ê t   t h e o  LuËt ®Êt ®ai  n¨m 2003 KÝnh göi: ­ Côc ThuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh Tr¶   lêi   C«ng   v¨n   sè   764/CT­TTHT   ngµy   20/1/2005   cña   Côc ThuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ víng m¾c chÝnh s¸ch thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP   ngµy   3/12/2004 cña ChÝnh phñ, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. Gi¸ ®Êt tÝnh tiÒn sö dông ®Êt: a)   C¨n   cø   kho¶n   1   §iÒu   4   vµ   §iÒu   37   LuËt   ®Êt   ®ai  2003; C¨n cø kho¶n 2 §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP  vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt. Theo ®ã gi¸ tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt lµ gi¸ ®Êt theo  môc  ®Ých sö  dông  ®Êt  ®îc giao t¹i thêi  ®iÓm giao  ®Êt do  UBND cÊp tØnh ban hµnh theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ. ViÖc  giao  ®Êt  ®îc hiÓu lµ  do c¬  quan cã  thÈm quyÒn (quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 37 LuËt  ®Êt  ®ai 2003) giao  ®Êt b»ng quyÕt  ®Þnh  giao ®Êt. b) C¨n cø ®iÓm 1, môc III phÇn D Th«ng t sè 117/2004/ TT­BTC ngµy 7/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh th×: “Trêng hîp ®∙  ®îc giao  ®Êt nhng cha nép tiÒn sö  dông  ®Êt th×  nay nép  tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 198/2004/ N§­CP”;   C¨n   cø   ®iÓm   2.c   C«ng   v¨n   sè   723   TC/TCT   ngµy  19/1/2005 cña Bé Tµi chÝnh. Theo   ®ã   c¸c   trêng   hîp   ®∙   ®îc   giao   ®Êt   tríc   ngµy  1/1/2005   nhng   tõ   ngµy   1/1/2005   trë   ®i   míi   kª   khai   nép  tiÒn sö  dông  ®Êt th×  ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP, gi¸  ®Êt tÝnh tiÒn  sö   dông   ®Êt   lµ   gi¸   ®Êt   do   UBND   cÊp   tØnh   quy   ®Þnh   theo  NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§­CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ  ¸p dông t¹i thêi ®iÓm kª khai nép tiÒn sö dông ®Êt. 2. C¨n cø Kho¶n 4, §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP   cña ChÝnh phñ. Theo   ®ã   chØ   trêng   hîp   ngêi   ®îc   chuyÓn   tõ   thuª   ®Êt  sang giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt mµ  ph¶i båi thêng,  hç  trî  cho ngêi cã   ®Êt bÞ  thu håi theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu   3   NghÞ   ®Þnh   sè   197/2004/N§­CP   ngµy   3/12/2004   cña   ChÝnh  phñ  vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c  khi Nhµ  níc thu  håi  ®Êt th×   ®îc trõ  sè  tiÒn  ®∙ båi thêng, hç  trî   ®Êt vµo 
  2. 2 tiÒn sö  dông  ®Êt, nhng møc  ®îc trõ  kh«ng vît qu¸ tiÒn sö  dông ®Êt ph¶i nép. 3. C¨n cø Kho¶n 4 §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP  cña ChÝnh  phñ  th×  trêng  hîp  chuyÓn  môc  ®Ých  sö  dông  tõ  ®Êt giao cã  thêi h¹n sang  ®Êt  ë  th×  thu tiÒn sö  dông  ®Êt   tÝnh theo gi¸ ®Êt ë trõ tiÒn sö dông ®Êt ®∙ nép tÝnh theo   gi¸ lo¹i  ®Êt  ®îc giao  cã  thêi  h¹n  t¹i  thêi   ®iÓm chuyÓn  môc ®Ých. a) Trêng hîp nh vÝ dô Côc ThuÕ nªu: n¨m 2005, C«ng ty  A  ®îc Nhµ  níc giao 1.000 m2  ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi  n«ng nghiÖp  ®Ó  lµm mÆt b»ng cã  thêi h¹n sö  dông 50 n¨m,  gi¸  ®Êt SXKD n¨m 2005 lµ  1.100.000  ®ång/m2,  ®Õn n¨m 2015  C«ng   ty   A   ®îc   Nhµ   níc   cho   phÐp   chuyÓn   môc   ®Ých   tõ   ®Êt  SXKD nªu trªn sang  ®Êt  ë. Gi¶ sö  n¨m 2015, gi¸  ®Êt  ë  lµ  4.000.000 ®ång/m2 vµ gi¸ ®Êt SXKD lµ 2.000.000 ®ång/m2 th×  x¸c  ®Þnh tiÒn sö  dông  ®Êt mµ  C«ng ty A ph¶i nép n¨m 2015   nh sau: 1.000 m2 x (4.000.000 ®ång/ m2 – 2.000.000  ®ång/ m2) =  2.000.000.000 (®ång) b)   Trêng   hîp   chuyÓn   môc   ®Ých   tõ   ®Êt   s¶n   xuÊt   kinh  doanh  ®îc giao æn  ®Þnh l©u dµi sang  ®Êt  ë  th×  ph¶i nép  tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 4, §iÒu 6 NghÞ  ®Þnh sè 198/2004/N§­CP nªu trªn. 4. VÒ miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt: a)   C¨n   cø   quy   ®Þnh   t¹i   môc   V   phÇn   C   Th«ng   t  sè  117/2004/TT­BTC ngµy 7/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thu tiÒn sö dông ®Êt. Theo ®ã, hå s¬ ®Þa chÝnh do c¬ quan Tµi nguyªn vµ M«i  trêng (hoÆc V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt) chuyÓn   ®Õn c¬ quan ThuÕ ph¶i kÌm theo giÊy tê chøng minh nÕu ng­ êi sö dông ®Êt thuéc diÖn ®îc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt  theo quy ®Þnh nh: Ngêi cã c«ng C¸ch m¹ng; Hé gia ®×nh, c¸  nh©n sö dông ®Êt ë æn ®Þnh tríc ngµy 15/10/1993 mµ cßn nî  tiÒn sö dông ®Êt; Theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t  trong níc;  §Êt giao  ®Ó  x©y dùng ký  tóc x¸ sinh viªn; §Êt x©y dùng  c¸c   c«ng   tr×nh   c«ng   céng   cã   môc   ®Ých   kinh   doanh   thuéc  lÜnh   vùc   y   tÕ,   gi¸o   dôc,   v¨n   ho¸,   thÓ   dôc,   thÓ  thao,...v.v, c¬  quan ThuÕ  c¨n cø vµo hå  s¬   ®Þa chÝnh vµ  giÊy tê  kÌm theo  ®èi víi trêng hîp  ®îc miÔn, gi¶m  ®Ó  x¸c  ®Þnh tiÒn sö  dông  ®Êt mµ  ngêi sö  dông  ®Êt  ®îc miÔn, gi¶m  vµ ghi cô thÓ sè tiÒn sö dông ®Êt ®îc miÔn, gi¶m vµo phÇn  II cña “Tê  khai nép tiÒn sö  dông  ®Êt” ban hµnh kÌm theo  Th«ng t sè 117/2004/TT­BTC nªu trªn mµ c¬ quan ThuÕ kh«ng  ph¶i   ban   hµnh   quyÕt   ®Þnh   hoÆc   th«ng   b¸o   vÒ   miÔn,   gi¶m  tiÒn sö dông cho ngêi sö dông ®Êt n÷a.
  3. 3 b) C¸c trêng hîp  ®îc giao  ®Êt tríc ngµy 1/7/2004  ®Ó  x©y dùng chung  c  cao tÇng  (trõ  c¸c trêng  hîp   ®îc miÔn,  gi¶m tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh nh: x©y dùng ký  tóc  x¸ sinh viªn b»ng tiÒn tõ  ng©n s¸ch Nhµ  níc;  ®Êt  ®Ó  x©y  dùng   nhµ   ë   cho   ngêi   ph¶i   di   dêi   do   thiªn   tai;   ®Êt   x©y  dùng nhµ  chung c cao tÇng cho c«ng nh©n khu c«ng nghiÖp)  nhng tõ  ngµy 1/7/2004 trë   ®i (ngµy LuËt  ®Êt  ®ai 2003 cã  hiÖu lùc thi hµnh) míi kª khai nép tiÒn sö  dông  ®Êt víi  c¬ quan ThuÕ th× kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc miÔn, gi¶m tiÒn  sö dông ®Êt mµ ph¶i nép theo quy ®Þnh. 5.   C¨n   cø   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP  th×  kh«ng quy  ®Þnh cho c¸ nh©n, hé  gia  ®×nh  ®îc ghi nî  hoÆc chËm nép tiÒn sö  dông  ®Êt; C¨n cø quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  2,   môc   III,   phÇn   D   Th«ng   t  sè   117/2004/TT­BTC   ngµy  7/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn vÒ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt; Theo  ®ã, trêng hîp tæ chøc  ®îc giao  ®Êt  ®Ó  x©y dùng  nhµ   ë, kÕt cÊu h¹  tÇng  ®Ó  b¸n,  ®∙  ®îc c¬  quan ThuÕ  gi¶i  quyÕt chËm nép tiÒn sö dông ®Êt tèi ®a kh«ng qu¸ 5 n¨m vµ   trêng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®∙ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn  quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  ghi râ  sè  tiÒn  ®îc chËm nép 5 n¨m  (theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   12   vµ   §iÒu   14   NghÞ   ®Þnh   sè   38/2000/N§­CP ngµy 23/8/2000 cña ChÝnh phñ) th×  còng chØ  ®îc thùc hiÖn chËm nép  ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005, tõ  ngµy  1/1/2006 trë   ®i nÕu vÉn cßn nî  tiÒn sö  dông  ®Êt th×  ph¶i  tÝnh l¹i tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i nép theo gi¸  ®Êt do UBND  cÊp tØnh quy  ®Þnh  t¹i  thêi   ®iÓm nép tiÒn vµo ng©n  s¸ch  Nhµ níc. §Ò nghÞ Côc ThuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh thùc hiÖn  theo ®óng quy ®Þnh trªn ®©y. 6. Thu tiÒn sö dông ®Êt khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn   sö  dông  ®Êt: C¨n cø Kho¶n 1 vµ  Kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh  sè 198/2004/N§­CP. Theo   ®ã,   trêng   hîp   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   ®ang   thuéc   diÖn quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 6, §iÒu 50 LuËt  ®Êt  ®ai 2003 (Hé  gia   ®×nh,   c¸   nh©n   sö   dông   ®Êt   kh«ng   cã   c¸c   lo¹i   giÊy  tê..... nhng ®Êt sö dông tõ 15/10/1993 ®Õn tríc ngµy LuËt  nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh,   nay   ®îc   UBND   phêng,   x∙,   thÞ  trÊn..... vµ  ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh cña  ChÝnh  phñ)  th×  tÝnh thu tiÒn sö  dông  ®Êt theo  quy   ®Þnh  t¹i Kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP. Cßn trêng hîp hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®ang sö  dông  ®Êt  tõ ngµy 15/10/1993 (®îc Nhµ níc giao ®Êt, ®îc phÐp chuyÓn  môc  ®Ých sö  dông  ®Êt tõ   ®Êt  ®îc giao kh«ng thu tiÒn sö  dông  ®Êt sang giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt) nay  ®îc  cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt th×  tÝnh thu tiÒn  sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè   198/2004/N§­CP.
  4. 4 ViÖc   tÝnh   tiÒn   sö   dông   ®Êt   c¸c   trêng   hîp   trªn   ®©y  kh«ng ph©n biÖt lµ diÖn tÝch ®Êt ë trong hay vît h¹n møc. 7. Xö lý tån t¹i: a) C¨n cø  ®iÓm 1, môc III Th«ng t sè  117/2004/TT­BTC  ngµy 7/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn vÒ  thu tiÒn sö  dông   ®Êt   th×:   “Trêng   hîp   ®∙   ®îc   giao   ®Êt   nhng   cha   nép  tiÒn sö  dông  ®Êt th×  nay nép tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP”. Theo  ®ã  c¸c trêng hîp  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt,  ®îc phÐp  chuyÓn   môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt   tõ   ®Êt   ®îc   giao   kh«ng   thu  tiÒn sö  dông  ®Êt sang giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt  tríc   ngµy   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP   cã   hiÖu   lùc   thi  hµnh mµ cha nép tiÒn sö dông ®Êt th× nay ph¶i nép tiÒn sö   dông   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   1,   môc   III   Th«ng   t  sè  117/2004/TT­BTC nªu trªn. b) §èi víi trêng hîp  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt,  ®îc phÐp  chuyÓn   môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt,   ®îc   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  quyÒn sö dông ®Êt tríc ngµy 24/12/2004 (ngµy NghÞ ®Þnh sè  198/2004/N§­CP   cã  hiÖu   lùc   thi   hµnh)   mµ   ®∙   ®îc   c¬   quan  ThuÕ  tÝnh vµ  ra th«ng b¸o tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i nép theo  quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 38/2000/N§­CP th× ®îc thùc hiÖn  nép   tiÒn   sö   dông   ®Êt   theo   nh  sè   tiÒn   ®∙   th«ng   b¸o,   c¬  quan ThuÕ kh«ng tÝnh l¹i sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ®èi  víi c¸c trêng hîp nµy. Trêng hîp nÕu ®îc ghi nî hoÆc chËm  nép   tiÒn   sö   dông   ®Êt   th×   ®îc   xö  lý   nh  ®iÓm  5   C«ng   v¨n  nµy. Tæng côc ThuÕ  th«ng b¸o  ®Ó  Côc ThuÕ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản