Công văn 7495/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 7495/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7495/TC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng tài liệu, sách báo nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7495/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 7495/TC­TCHQ NGµY 16 TH¸NG 6 N¡M 2005 VÒ VIÖC THUÕ NHËP KHÈU, THUÕ GI¸ TRÞ GIA T¡NG TµI LIÖU, S¸CH B¸O NHËP KHÈU KÝnh göi: Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 843/BKHCN­TTKHCN ngµy 12/04/2005 cña  Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ®Ò nghÞ miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ  gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi c¸c lo¹i tµi liÖu nhËp khÈu  trùc sö dông trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ  ph¸t triÓn c«ng nghÖ; Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø kho¶n 2 §iÒu 42 LuËt Khoa häc vµ C«ng nghÖ; §iÒu  11 LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; Kho¶n 13 ®iÒu 4 LuËt  thuÕ GTGT; C¨n  cø §iÓm  1.2,  Môc II,  PhÇn D Th«ng  t  87/2004/TT­BTC  ngµy   31/08/2004;   §iÓm   13,   Môc   II,   PhÇn   A   Th«ng   t  sè  120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi  hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ  sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT; Hµng ho¸ nhËp khÈu lµ b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin chuyªn ngµnh,  s¸ch chÝnh trÞ, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh, s¸ch v¨n b¶n ph¸p  luËt, s¸ch khoa häc kü thuËt... phôc vô trùc tiÕp cho nghiªu  cøu khoa häc ®îc xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thuéc diÖn  chÞu thuÕ GTGT. Hå S¬ ®Ó ®îc xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu gåm: ­   C«ng   v¨n   yªu   cÇu   xÐt   miÔn   thuÕ   nhËp   khÈu   cña   ®¬n   vÞ  nhËp khÈu; ­ QuyÕt ®Þnh phª duyÖt mua s¾m hµng ho¸ lµ tµi liÖu, s¸ch  b¸o... cña Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ; +   Danh   môc   hµng   ho¸   lµ   tµi   liÖu,   s¸ch   b¸o...   cÇn   nhËp  khÈu do Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ phª duyÖt; ­ Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙ lµm thñ tôc h¶i quan; ­ Th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan; ­ Hîp ®ång nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ hµng  ho¸ nhËp khÈu ñy th¸c) hoÆc giÊy b¸o tróng thÇu kÌm theo hîp 
  2. ®ång cung cÊp hµng ho¸ (nÕu lµ hµng ho¸ nhËp khÈu theo h×nh  thøc ®Êu thÇu, gi¸ thanh to¸n kh«ng bao gåm thuÕ nhËp khÈu). Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ biÕt,  híng dÉn Trung t©m Th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia  liªn hÖ trùc tiÕp víi c¬ quan H¶i quan n¬i ®¬n vÞ më tê khai  nhËp khÈu ®Ó ®îc gi¶i quyÕt cô thÓ./.  
Đồng bộ tài khoản