intTypePromotion=1

Công văn 754/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
2
download

Công văn 754/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 754/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc xử lý các vi phạm về sử dụng hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 754/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  phßng  héi                    së  l       quèc                    c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  sè 754 T C T/ A C  n g µ y 19 th¸ng  n¨ m  2002  2  VÒ   viÖc xö  lý c¸c vi  h¹ m   Ò  sö  d ô n g   o¸ ® ¬ n p v h KÝnh    göi:Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  Thêigian qua,mét  ®Þa        sè  ph¬ng  c«ng      cã  v¨n ®Ò nghÞ    gi¶i®¸p  mét  vÒ  sè víng m ¾c     trong xö        lýviph¹m  trong sö    dông    ho¸ ®¬n; Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo      tiÕtb, ®iÓm   2.1  môc    IITh«ng  sè  t 30/2001/TT­ BTC   ngµy  5­ 16­ 2001  söa  æi, bæ   ®   sung  Th«ng   128/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy  9­ 22­ 1998, cña    Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  4­ 17­ 1996  cña  ChÝnh  phñ    ph¹t vi ph¹m  vÒ xö      hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  thuÕ,  hµnh   vi “Gian lËn néidung        kinh tÕ        trªnho¸ ®¬n”  hµnh    vµ  vi“Mua,b¸n      ho¸ ®¬n  kh«ng  ®óng  quy  ®Þnh   lî dông    vµ  i   c¸c ho¸ ®¬n       khèng    ®ã ®Ó kª  chi phÝ  thùc  tÕ  kh«ng   ph¸tsinh lµm    gi¶m  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  hoÆc   gian lËn,khai       t¨ng sè    thuÕ  îc khÊu    thuÕ  îc hoµn”,® îc x¸c ®Þnh    ®   trõ,sè  ®         lµ hµnh    vikhai   man   trèn thuÕ.  vËy, c¸c c¬  kinh    V×      së  doanh  b¸n  ho¸  ®¬n  hoÆc   mua     ho¸ ®¬n      ®Ó kª khèng    néidung  (kh«ng  hµng    cã  ho¸,dÞch  ® îcmua     vô    b¸n,cung  øng);c¸c c¬  kinh      së  doanh    ghi gian  lËn    néi dung  kinh tÕ      trªnho¸  ®¬n    (sai kh¸c gi÷a  c¸c  ªnho¸  li   ®¬n       vÒ tªn kh¸ch  hµng, lo¹    ihµng  hãa  hoÆc       gi¸ c¶, doanh  sè..   ngoµiviÖc  . th×  )   ph¶inép  sè    ®ñ  tiÒn  khaiman,    do    trèn thuÕ  cßn  bÞ  ph¹ttheo  xö    quy  ®Þnh  i     t¹ tiÕtb, ®iÓm       2.1,môc    IITh«ng   30/2001/TT­ tsè  BTC  ngµy  5­ 16­ 2001, söa  æi, bæ     ®   sung  Th«ng   128/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  22­ 1998  9­ cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  17­ 1996  4­ cña  ChÝnh  phñ    ph¹tvi ph¹m  vÒ xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc  thuÕ; ®ång      thêikh«ng  îc chÊp  ®   nhËn  khai®Ó   kª    khÊu    trõthuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,kh«ng  îctÝnh    ®   vµo   chiphÝ          hîp lýkhix¸c®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ  thu  nhËp  doanh  nghiÖp        ho¸ ®¬n  ®èi víic¸c sè    kh«ng   hîp ph¸p  nªu  trªn.  NÕu     c¸c sè    ho¸ ®¬n  nµy  khÊu    ®∙  trõhoÆc   hoµn  thuÕ, côc    thuÕ  ph¶ira quyÕt      ®Þnh  thu    håi ngay  tiÒn  sè  thuÕ  khÊu    ®∙  trõhoÆc   hoµn  thuÕ  tiÕn  vµ  hµnh  kiÒm  trat×nh    h×nh    kª khai,  nép  thuÕ,sö    dông    ho¸ ®¬n  cña  së    c¬  viph¹m.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2