Công văn 755/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
4
download

Công văn 755/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 755/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ngoại tệ gửi trong bưu kiện, bưu phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 755/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a V¨n  h ß n g  C h Ý n h   h ñ   è  755/VP C P­K T T H   p p S n g µ y  8 th¸ng 2 n¨ m   2002 v Ò  vi Ö c  ö  lý n g o ¹i Ö  g ö i  x  t trong b u   h È m ,  b u   Ö n p ki KÝnh  öi:   g   Tæng  ôc    ­ c H¶i quan     ­Tæng  ôc  u  iÖn       c B®    ­Ng ©n  µng  µ  ícViÖtNam        h nh n     VÒ     ®Ò nghÞ   ña  c Tæng   ôc  c H¶i  quan  ¹  t iC«ng v¨n  è  s 396/TCHQ­PC   ngµy  th¸ng 01  24    n¨m  2002  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ýngo¹itÖ  tr   t  ph v vi x l     göitrong bu  È m,  u  Ön,Phã  ñ íng Nguy Ôn  Ên  òng      ph b ki   Th t   T D thay m Æt   ñ     Th t ng ChÝnh  ñ  ã    Õn    í  ph c ý ki nh sau:   1.Cho  Ðp    ph Tæng  ôc    c H¶i quan  èihîp víi ph       Tæng  ôc  u  iÖn  µm  ñ c B® l th   tôc tr¶l¹ cho  êinhËn  è  Òn göitrong bu  È m,  u  Ön  Þ   ¬       i ng   s ti       ph b ki b c quan    H¶i quan    Ön  ph¸thi trongthêih¹n tõQuý          In¨m 2001  íh Õt  ý   t i Qu In¨m  2002. 2. Tæng  ôc  u  iÖn  µ  ©n   µng  µ   ícchñ  ng  èihîp víic¸c   c B® v Ng h Nh n   ®é ph         Bé,  µnh  ªnquan  ng li   nghiªn cøu, ®Ò   Êt  Öc  öa  æi, bæ       xu vi s ®   sung  iÓ m     ® b kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   ña  Ýnh  ñ  è  4  23  ®Þ c Ch ph s 20/2000/N§­   µy    CP ng 15 th¸ng6    n¨m 2000  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  v x ph   ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng    v ti   v ho   ng©n  µng,tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  h     t  ph trongQuý     In¨m 2002. V¨n  phßng  Ýnh  ñ    Ch ph xinth«ng      ¬  b¸o ®Ó c quan  Õt, ùc hiÖn. bi   th  
Đồng bộ tài khoản