Công văn 7557/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 7557/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7557/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7557/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7557/VPCP-ĐMDN V/v áp dụng Luật Doanh Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007 nghiệp đối với hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9150/BKH-ĐTNN ngày 12 tháng 12 năm 2007) về việc hướng dẫn áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn nói trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư và thực tiễn việc Công ty Panasonic Holding (thuộc Tập đoàn Matsushita) hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, hướng dẫn cụ thể việc đăng ký và tổ chức hoạt động đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con ở Việt Nam. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Phạm Gia Khiêm, (Đã ký) - Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; Phạm Viết Muôn - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, QHQT, KTTH; - Lưu: VT, ĐMDN (3b).21
Đồng bộ tài khoản