Công văn 757/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 757/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 757/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán cho doanh nghiệp chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 757/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 757  C/T C T  n g µy  23 th¸ng 01 n¨ m  2002  c T v Ò  viÖc thu Õ  gi¸  trÞ gia  t¨ng ® èi   h µ n g  b¸n  víi c h o  d o a n h  n g hi Ö p  c h Õ  xu Êt KÝnh    göi:Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, Bé    Tµi chÝnh nhËn  îc c«ng  ®   v¨n cña mét  ®¬n  ®Ò   sè  vÞ  nghÞ híng  dÉn  viÖc  vÒ  tÝnh thuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng ®èi víihµng    ho¸ cung cÊp  cho doanh  nghiÖp chÕ xuÊt.VÒ     vÊn    ®Ò nµy,Bé      TµichÝnh  ý cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  36/CP  sè  ngµy  4­ 24­ 1997  cña ChÝnh  phñ  ban  vÒ  hµnh  Quy chÕ  khu  c«ng nghiÖp,khu    chÕ  xuÊt,khu    c«ng nghÖ   cao,LuËt thuÕ            gi¸trÞgiat¨ng;C¸c    NghÞ ®Þnh  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh    chi tiÕtthihµnh      LuËt thuÕ          c¸c Th«ng     gi¸trÞ gia t¨ngvµ    tcña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    thihµnh    c¸cNghÞ  ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  th×: 1­ Hµng ho¸  c¸c doanh  do    nghiÖp  ViÖt Nam     trong thÞ  êng    tr néi ®Þa  (ngoµi khu    chÕ  xuÊt/doanh nghiÖp chÕ  xuÊt) b¸n    cho doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt®Ó     phôc  cho    vô  ho¹t®éng s¶n    xuÊtkinhdoanh      cña doanh nghiÖp,bao    gåm   v¨n phßng  c¶    phÈm,  hµng    ho¸ phôc  cho  vô  c«ng  viÖc hµng ngµy cña  bé  m¸y    v¨n phßng  cña  vµ  doanh nghiÖp  îc¸p dông  ®     thuÕ suÊt gi¸trÞgia t¨nglµ             0%. Hµng  ho¸ b¸n cho doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt ® îc ¸p      dông  thuÕ  suÊt 0%     ph¶i cã    ®Çy       s¬, chøng  chøng  ®ñ c¸c hå    tõ  minh    lµ hµng thùc  ®∙  tÕ  xuÊt   khÈu  theo quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ          c¸c v¨n    gi¸trÞ gia t¨ng vµ    b¶n  híng dÉn  thùc hiÖn.Riªng ®èi víic¸c lo¹              i hµng    Æc     ®iÖn, nícvµ  ho¸ ® thïnh      nh÷ng  i lo¹  hµng  ho¸ kh«ng  ph¶i lµm    thñ  tôc    h¶i quan  theo  híng dÉn  iTh«ng   sè  t¹  t 23/1999/TT­ BTM  ngµy  7­ 26­ 1999  cña  Th¬ng    Bé  m¹i th× kh«ng  cÇn  Tê  cã  khaih¶iquan  hµng      vÒ  xuÊtkhÈu.   2­ Nh÷ng    hµng    ho¸,dÞch  kh«ng  îccoilµxuÊtkhÈu  vô  ®         bao gåm:   + Hµng ho¸,dÞch  do    vô  doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt mua,      tiªudïng trong  thÞ  êng    tr néi ®Þa  (ngoµi khu    chÕ  xuÊt/doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt),nh x¨ng     dÇu cho  m¸y,«    xe    t«,thùc phÈm,      thuªphßng  häp,héinghÞ, nhµ  v.v. .       ë  . +  Hµng    ho¸,dÞch  cung  vô  cÊp cho nhu cÇu    tiªudïng    c¸ nh©n ngêi lao     ®éng  lµm viÖc  cho doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt (kh«ng  phô thuéc  vµo doanh  nghiÖp  hay  nh©n  hîp  c¸  ký  ®ång mua  hµng)  nh suÊt    ¨n, ®iÖn,    níc,®iÖn  tho¹ix¨ng dÇu, hµng      ,     tiªudïng c¸nh©n, thuªc¨n hé,nhµ  v.v. .             ë  . Khi b¸n    i   c¸c lo¹ hµng  ho¸,dÞch  nªu    vô  trªn,c¸c ®¬n  b¸n      vÞ  hµng thùc  hiÖn tÝnh thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh cña ph¸p    thuÕ      luËtvÒ  gi¸trÞ giat¨ng.   Bé    Tµi chÝnh th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng  îcbiÕtvµ  ®     híng dÉn      c¸c®¬n  thùc hiÖn. vÞ   
Đồng bộ tài khoản