Công văn 7572/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 7572/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7572/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đầu tư tại tỉnh Cà Mau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7572/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7572/VPCP-KTN V/v thực hiện kết luận của Thủ Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2008 tướng Chính phủ về triển khai đầu tư tại tỉnh Cà Mau Kính - Bộ Giao thông vận tải; gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 6943/DKVN-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2008); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7093/BKH- KTCN ngày 30 tháng 9 năm 2008), Xây dựng (công văn số 1973/BXD-HĐXD ngày 01 tháng 10 năm 2008), Giao thông vận tải (công văn số 7297/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 10 năm 2008), Công Thương (công văn số 9916/BCT-NL ngày 17 tháng 10 năm 2008) và Tài chính (công văn số 12577/BTC-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2008) về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đầu tư tại tỉnh Cà Mau; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rà soát tất cả các dự án đầu tư đến năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ nhu cầu vốn và phương án thu xếp vốn cho các dự án đầu tư này. 2. Việc đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực: cao ốc, văn phòng, tổ hợp thương mại chỉ xem xét trong trường hợp đã bảo đảm cân đối đủ vốn cho các dự án thuộc hoạt động chính của Tập đoàn. 3. Về hình thức đầu tư và ứng vốn để thực hiện Dự án đường tránh thành phố Cà Mau: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau làm việc với Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn cụ thể. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg, PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, (Đã ký) Tài chính, Xây dựng; - VPCP: BTCN, Phạm Văn Phượng các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, - Các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX, TTĐT, TKBT; - Lưu: VT, KTN (2).
Đồng bộ tài khoản