intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 76/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

135
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 76/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 76/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 76/BXD-KTXD -------------------- V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009 xây dựng công trình Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Tiền Tiến - huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 01/CV-UBND ngày 10/4/2009 của Uỷ ban nhân dân xã Tiền Tiến về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo qui định thì dự toán xây dựng công trình do đơn vị tư vấn thiết kế lập phù hợp với thiết kế công trình xây dựng. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình để trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt; Trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở cho việc thẩm định. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng, chủ đầu tư có thể sử dụng bộ máy hiện có của mình để trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án (bao gồm cả việc tổ chức thẩm định dự toán, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng). Chủ đầu tư được phép sử dụng chi phí quản lý dự án và các khoản chi phí thuê tư vấn khác để chi trả thêm cho bộ máy chuyên môn của mình theo qui định. 2. Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án đầu tư cụ thể, do Hội đồng nhân dân xã thông qua và được đưa vào nguồn thu của ngân sách xã thuộc vốn ngân sách nhà nước. Đối với việc sửa chữa, xây dựng mới các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng sử dụng nguồn vốn ngân sách xã và nguồn vốn do nhân dân trong xã tự nguyện đóng góp, có kỹ thuật đơn giản, có mức vốn đầu tư dưới 70 triệu đồng, không thể thuê được tổ chức tư vấn thực hiện các các công việc tư vấn thì phương thức lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình như nêu tại mục 1, 2 và 3 văn bản số 01/CV-UBND nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ lợi ích công cộng và tiết kiệm chi phí đầu tư là phù hợp. Trường hợp khối lượng công việc chủ yếu sử dụng lao động thủ công, mà người dân trong xã có thể tự làm được, thì chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư giao cho người dân trong xã tự tổ chức thi công xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn trong thi công và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi áp dụng hình thức này phải có sự giám sát của Ban giám sát đầu tư công cộng. Không thanh toán phần thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình. Uỷ ban nhân dân xã Tiền Tiến căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG - Lưu VP, KTXD, S(8). (Đã ký) Phạm Văn Khánh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=135

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2