Công văn 7640/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Công văn 7640/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7640/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng và hạch toán chi phí đối với vỏ bình ga

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7640/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 7640 TC/TCT ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 2005  vÒ viÖc thuÕ GTGT vµ h¹ch to¸n chi phÝ ®èi víi vá b×nh ga KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc v¨n b¶n cña mét sè doanh nghiÖp   s¶n xuÊt vµ kinh doanh ga (khÝ ®èt) ®Ò nghÞ híng dÉn xö  lý vÒ chi phÝ vá b×nh ga vµ tiÒn ®Æt cäc vá b×nh ga. VÒ   vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thèng  nhÊt  nh sau: 1. ThuÕ GTGT ¸p dông ®èi víi vá b×nh ga: ­   Trêng   hîp   b¸n   vá   b×nh   ga:   c¸c   doanh   nghiÖp   s¶n  xuÊt, kinh doanh ga vµ c¸c c¬ së kinh doanh vá b×nh ga  khi thùc hiÖn b¸n vá b×nh ga ph¶i xuÊt hãa ®¬n GTGT, tÝnh  thuÕ GTGT, kª khai vµ nép thuÕ ®èi víi vá b×nh ga b¸n ra  nh c¸c lo¹i hµng hãa kh¸c. ­   Trêng   hîp   cho   thuª   vá   b×nh   ga:   c¸c   ®¬n   vÞ   kinh  doanh   b¸n   ra   nhng   thùc   hiÖn   ph¬ng   thøc   cho   kh¸ch   hµng  thuª   vá   b×nh   ga,   ph¶i   cã   hîp   ®ång   cô   thÓ   gi÷a   bªn   cho  thuª   vµ   bªn   thuª,   trong   ®ã   quy   ®Þnh   cô   thÓ   c¸c   ®iÒu  kho¶n: thêi gian cho thuª, sè lîng vá b×nh ga cho thuª,  gi¸ trÞ, tiÒn ®Æt cäc, tiÒn ph¶i tr¶ ®Þnh kú vÒ thuª vá  b×nh ga.... th× sè tiÒn thuª ®îc tõ viÖc cho thuª vá b×nh  ga, ®¬n vÞ ph¶i h¹ch to¸n vµo doanh thu vµ ph¶i nép thuÕ  GTGT   ®èi   víi   doanh   thu   nµy.   Trêng   hîp   sè   tiÒn   thuª   vá  b×nh ga ®îc tÝnh trõ vµo sè tiÒn ®Æt cäc vá b×nh ga th×  bªn cho thuª vÉn ph¶i kª khai vµ nép thuÕ GTGT ®èi víi  doanh  thu  tõ ho¹t  ®éng  cho thuª vá b×nh ga. Kho¶n  tiÒn  ®Æt   cäc   tõ   viÖc   cho   thuª   vá   b×nh   ph¶i   theo   dâi   riªng,  kh«ng tÝnh vµo doanh thu hay thu nhËp. ­ Ngoµi c¸c trêng hîp b¸n vá b×nh ga vµ cho thuª nãi  trªn, c¸c trêng hîp kinh doanh díi h×nh thøc kh¸c nh cho  thuª, cho mîn nhng kh«ng thu tiÒn ®Æt cäc mµ thu mét lÇn  díi mäi h×nh thøc (®Æt cîc, b¸n b×nh ga lÇn ®Çu tÝnh c¶  tiÒn b×nh) th× x¸c ®Þnh doanh thu vµ chi phÝ ®Ó tÝnh thuÕ  TNDN nh  sau: khi c¸c c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh ga,  c¸c ®¹i lý b¸n ga (®¬n vÞ së h÷u vá b×nh ga) nhËn tiÒn ký  cîc, ®Æt cäc vá b×nh ga cña kh¸ch hµng, c¸c ®¬n vÞ ph¶i  h¹ch to¸n kho¶n tiÒn ký cîc, ®Æt cäc vá b×nh ga vµo tµi  kho¶n  theo  dâi tiÒn ®Æt cäc. Khi tiÕn  hµnh  ph©n bæ chi  phÝ (theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2 cña C«ng v¨n nµy), ®¬n vÞ  ph¶i kÕt chuyÓn tû lÖ t¬ng øng tõ kho¶n tiÒn ®Æt cäc vµo  doanh thu khi x¸c ®Þnh thuÕ TNDN. Khi thanh lý hîp ®ång 
  2. 2 cho mîn vá b×nh ga, sau khi trõ ®i c¸c chi phÝ ph¸t sinh,  ®¬n   vÞ   së   h÷u   vá   b×nh   ga   h¹ch   to¸n   kho¶n   tiÒn   thu   ®îc  (hoÆc   ph¶i   tr¶)   tõ   viÖc   cho   mîn   vá   b×nh   vµo   thu   nhËp  (hoÆc chi phÝ ph¸t sinh trong kú) khi x¸c ®Þnh thuÕ TNDN.  Trêng  hîp  cho  mîn, ký cîc, ®Æt cäc kh«ng  ph¶i  nép thuÕ  GTGT ®Çu ra (v× s¶n phÈm cuèi cïng lµ ga). ThuÕ  GTGT  ®Çu vµo  cña vá  b×nh ga  ®îc kª khai,  khÊu  trõ theo quy ®Þnh t¹i TiÕt c, §iÓm 1, Môc III, PhÇn B,  Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC   ngµy   12/12/2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ  cña vá b×nh ga lµ sè thuÕ GTGT ghi trªn hãa ®¬n GTGT khi  mua vá b×nh ga. §èi víi sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña vá b×nh  ga ph¸t sinh tõ 31/12/2004 trë vÒ tríc, trêng hîp doanh  nghiÖp ®∙ h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh th×  kh«ng ®iÒu chØnh l¹i. 2. TÝnh chi phÝ vá b×nh ga ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ TNDN: Vá b×nh ga cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh  ga lo¹i cã gi¸ trÞ díi 10 triÖu ®ång/vá ®îc coi lµ c«ng  cô dông cô phôc vô s¶n xuÊt, kinh  doanh.  HiÖn  nay,  c¸c  doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh ga, c¸c ®¹i lý b¸n sØ  vµ b¸n lΠga ®ang thùc hiÖn kh«ng thèng nhÊt vÒ viÖc h¹ch  to¸n vá b×nh ga vµ thêi gian ph©n bæ gi¸ trÞ vá b×nh ga.  §Ó thùc hiÖn thèng  nhÊt trong  c¶ níc, Bé Tµi chÝnh quy  ®Þnh thêi gian ph©n bæ gi¸ trÞ ®èi víi c¸c lo¹i vá b×nh  ®ùng ga tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tèi thiÓu lµ  05 n¨m. Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp ®ang h¹ch to¸n vá b×nh ga  nh  mét lo¹i TSC§ th× ph¶i  ®iÒu  chØnh l¹i,  h¹ch  to¸n nh  c«ng   cô,   dông   cô.   §èi   víi   c¸c   vá   b×nh   ga   ®∙   tiÕn   hµnh  trÝch khÊu hao (hoÆc ph©n bæ) mµ thêi gian trÝch khÊu hao  (hoÆc ph©n bæ) cßn l¹i díi 05 n¨m th× tiÕp tôc ph©n bæ  tiÕp cho sè n¨m cßn l¹i nhng vÉn ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c  thêi   gian   ph©n   bæ   hÕt   toµn   bé   gi¸   trÞ   cña   vá   b×nh   ga  kh«ng díi 05 n¨m. Bé Tµi chÝnh híng dÉn ®Ó Côc thuÕ c¸c ®Þa ph¬ng biÕt  vµ thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã ph¸t sinh  víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó  kÞp thêi gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản