intTypePromotion=1

Công văn 767/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
3
download

Công văn 767/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 767/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng chuyển tiếp thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 767/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 767 /BXD-HĐXD ---------------------- V/v: áp dụng chuyển tiếp thực hiện NĐ Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009. 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 14/VKSTC-VP ngày 10/4/2009 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị được áp dụng quy định chuyển tiếp đối với dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân tối cao theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo Khoản 3 Điều 57 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ thì các dự án được phê duyệt trước ngày Nghị định có hiệu lực thì không phải trình duyệt lại dự án, các nội dung công việc tiếp theo được thực hiện theo quy định của Nghị định này. Theo nội dung công văn, dự án đã được Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam lập trên cơ sở phương án kiến trúc được lựa chọn và được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt theo Quyết định số 802/QĐ-VKSTC-V11 ngày 16/12/2008. Do đó, căn cứ theo Khoản 3 Điều 15 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ thì Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam được đảm bảo quyền tác giả và được lựa chọn trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng để thực hiện bước thiết kế xây dựng tiếp theo nếu Tổng công ty có đủ điều kiện năng lực theo quy định. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04). đã ký Cao Lại Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2