Công văn 768/BTC-TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
2
download

Công văn 768/BTC-TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 768/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định bổ sung giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 768/BTC-TCDN của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 768/BTC-TCDN V/v hướng dẫn xác định bổ sung Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008 giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Vừa qua, một số Bộ, ngành, địa phương có đề nghị hướng dẫn việc xác định bổ sung giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ và Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 02/01/2008). Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: 1. Đối với những doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố giá trị doanh nghiệp (chưa tính giá trị lợi thế về đất và giá trị thương hiệu), phê duyệt phương án cổ phần hóa trước ngày 02/1/2008 và đã tổ chức thực hiện xong quá trình bán đấu giá cổ phần lần đầu thì công bố công khai cho các nhà đầu tư trúng giá việc sẽ điều chỉnh giá trị doanh nghiệp, vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư 146/2007/TT-BTC vào thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp các khoản chênh lệch tăng do xác định bổ sung giá trị doanh nghiệp. 2. Đối với những doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố giá trị doanh nghiệp (chưa tính giá trị lợi thế về đất và giá trị thương hiệu), phê duyệt phương án cổ phần hóa trước ngày 02/1/2008 và đang trong quá trình thực hiện bán đấu giá cổ phần (đã nhận tiền cọc của nhà đầu tư chờ ngày đấu giá chính thức) thì tạm dừng việc bán đấu giá bán cổ phần theo phương án đã công bố để thực hiện xác định lại giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh phương án cổ phần hóa (kể cả giá khởi điểm của cuộc đấu giá) và tổ chức bán đấu giá công khai theo quy định tại Thông tư số 146/2007/TT-BTC. 3. Đối với những trường hợp còn lại, cơ quan có thẩm quyền quyết định xác định lại giá trị doanh nghiệp theo đúng quy định tại Thông tư 146/2007/TT-BTC; đồng thời điều chỉnh lại phương án cổ phần hóa theo giá trị doanh nghiệp đã được điều chỉnh lại, rồi mới tiến hành việc bán cổ phần. Bộ Tài chính xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Vụ Pháp chế; - UBCK Nhà nước; Trần Xuân Hà - Lưu: VT, Cục TCDN.
Đồng bộ tài khoản