Công văn 7681/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Công văn 7681/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7681/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Thông báo số 5071/TM-XNK ngày 9/5/97 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7681/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 7681/T M­X N K  n g µy  23 th¸ng 7 n¨ m  1997 v Ò  viÖc  b∙i á   h « n g  b¸o sè   b T 5071/T M­X N K  n g µ y  09/5/1997 cña  é   h ¬ n g  m ¹i B T KÝnh   göi:   ­Tæng     côc  H¶i  quan, ­C¸c    Bé,  quan  c¬  ngang  Bé, ­UBND   tØnh, thµnh    c¸c    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng, Ngµy 09/5/1997,thùc hiÖn      chØ  ®¹o cña ChÝnh  phñ, Bé    Th¬ng    m¹i ®∙  ban hµnh Th«ng  b¸o  5071/TM­XNK   sè  t¹m ngõng nhËp khÈu  m Æt   12  hµng.   §©y    lµbiÖn ph¸p t¹m      thêinh»m   kh¾c  phôc t×nh tr¹ngnhËp    siªu,     thiÖn c¸n  c¶i   c©n  ¬ng  th m¹i. §Õn  nay t×nh  h×nh  cã  ®∙  mét  chuyÓn  sè  biÕn tÝch cùc,nhu    cÇu  tr thÞ  ­ êng  kh¶  vµ  n¨ng  cung øng  hµng    ho¸ s¶n  xuÊt trong níc®∙  îcc¶ithiÖn,viÖc        ®       ¸p dông    biÖn  ph¸p t×nh thÕ      nãitrªnkh«ng  cßn  cÇn  thiÕtn÷a. Bé      Th¬ng    m¹i ®∙  c¸o Thñ íng ChÝnh  b¸o    t   phñ  ® îcThñ íng ChÝnh  vµ    t   phñ chÊp  thuËn    b∙ibá  viÖc t¹m ngõng  nhËp khÈu  nªu  i t¹ Th«ng  b¸o  5071/TM­XNK.   Cô thÓ, kÓ       tõ ngµy ban  hµnh    v¨n b¶n nµy,viÖc    nhËp khÈu  m Æt   12  hµng trong Th«ng    b¸o  sè 5071/TM­XNK   ngµy 09/5/1997 cña  Th¬ng    îcthùc hiÖn        Bé  m¹i®     trël¹ theo  i c¬ chÕ  ®iÒu  hµnh  xuÊt nhËp    khÈu  n¨m  1997  quy  ®∙  ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  sè 28/TTg  ngµy  13/01/1997 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, c¸c v¨n      b¶n  híng dÉn  QuyÕt  ®Þnh  nµy  c¸cv¨n b¶n  li   vµ      cã  ªnquan  kh¸c. Tr©n  träng    ®Ò nghÞ  Tæng   côc H¶i quan, c¸c Bé,  quan      c¬  ngang    Bé, UBND     c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng phæ  biÕn    néidung    v¨n b¶n  nµy  i   tí  doanh  c¸c nghiÖp    trùc thuéc    ®Ó viÖc    thihµnh  îc thùc  ®   hiÖn thèng  nhÊt trªntoµn      quèc. ViÖc    v¨n b¶n  b∙ibá    5071/TM­XNK   ngµy 09/5/1997 kh«ng    ®¨ng  c«ng  b¸o  khai,  kh«ng  a        ® tintrªnc¸cph¬ng tiÖn th«ng        tin®¹ichóng    ®Ó tr¸nhnh÷ng      bÊt lî  iphøc    quan  trong vµ  , t¹pvÒ  hÖ    ngoµiníc.  
Đồng bộ tài khoản