Công văn 7703/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
2
download

Công văn 7703/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7703/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7703/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 7703 TC/TCT ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2005  vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng KÝnh göi: ­ Côc §êng bé ViÖt Nam ­   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng Thêi   gian   võa   qua,   Côc   §êng   bé   ViÖt   Nam   vµ   mét   sè  doanh nghiÖp cã v¨n b¶n vÒ ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ   gia t¨ng (GTGT) ®èi víi ho¹t ®éng duy tu, söa ch÷a thêng  xuyªn cÇu, ®êng bé trong c¸c n¨m 2001, 2002 vµ n¨m 2003;   VÊn ®Ò nµy Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.33, môc II, phÇn B Th«ng t  sè 122/2000/TT­BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§­CP ngµy 29/12/2000  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT  th×: ho¹t  ®éng  x©y dùng ¸p dông thuÕ suÊt  thuÕ  GTGT lµ  5%. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.14, môc II, phÇn B Th«ng t  sè  120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT  vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT  th×: ho¹t  ®éng  x©y dùng ¸p dông thuÕ suÊt  thuÕ  GTGT lµ  10%. C¨n cø quy ®Þnh nªu trªn, th× ho¹t ®éng duy tu, söa  ch÷a thêng xuyªn cÇu, ®êng bé ®îc ¸p dông thuÕ suÊt GTGT  ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng, theo ®ã: ­ Tõ tríc 1/1/2004, ho¹t ®éng duy tu, söa ch÷a thêng  xuyªn cÇu, ®êng bé ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5%. ­ Tõ ngµy 1/1/2004, ho¹t ®éng duy tu, söa ch÷a thêng  xuyªn cÇu, ®êng bé ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%. Bé Tµi chÝnh, th«ng b¸o ®Ó Côc §êng bé ViÖt Nam, Côc  ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc  hiÖn.
Đồng bộ tài khoản