Công văn 7713/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
4
download

Công văn 7713/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7713/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tạm nhập, tái xuất chuyển sang kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7713/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  C ñ a  T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 7713/TC H Q  ­K T T T   q n g µy  10 th¸ng 12 n¨ m  1999  Ò  viÖc xö  lý thu Õ   T G T   V G ® èi víi  x¨ng d Ç u  T N  ­ T X  ch uy Ó n  san g  n h Ë p  kinh d o a n h KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Tæng  côc H¶i quan  nhËn  ® îc C«ng  v¨n sè  7075/TC­ TCT  ngµy  6/12/1999 cña  Tµi chÝnh  viÖc  lýthuÕ  Bé    vÒ  xö    GTGT       ®èi víihµng    ho¸ TN­ TX chuyÓn  ®æi môc  ®Ých. C¨n  Quy  cø  ®Þnh  i t¹ Th«ng   sè  t 89/1998/TT­ BTC  ngµy 27/6/1998,sè    175/1998/TT­BTC  ngµy 24/12/1998  ®iÓm   C«ng  vµ  5b  v¨n  4165/TC­ sè  TCT   ngµy 21/8/1999 cña  TµichÝnh;   Bé    C¨n  c¸c ®iÒu  cø    kho¶n quy ®Þnh  i t¹ Quy chÕ kinh doanh    TN­TX  x¨ng  dÇu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  0123/1999/Q§­ sè  BTM  ngµy 4/2/1999  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i; TiÕp theo C«ng    1179/TCHQ­KTTT    v¨n sè  ngµy  4/3/1999.Tæng    côc  H¶i  quan  híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh    §èivíic¸c l« hµng          x¨ng  dÇu  TN­TX  thuéc ®èi îng kh«ng    t   chÞu  thuÕ    gi¸ trÞgia t¨ng,sau          khilµm      i thñ tôc t¸ xuÊt cã      mét îng x¨ng  l   dÇu trong tæng    khèi  l   îng x¨ng dÇu  nhËp, kh«ng  i t¹m    t¸ xuÊt hÕt  îcphÐp      ®   chuyÓn  sang  nhËp  kinh  doanh        tiªuthô néi®Þa    th× kh«ng  lýtruythu thuÕ  xö        GTGT  kh©u nhËp  khÈu.   ViÖc    x¸c ®Þnh  thuÕ  GTGT   ph¶i nép    îc xö      sÏ ®   lý thu  thuÕ GTGT   trong    néi ®Þa. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản