Công văn 7716/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 7716/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7716/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7716/TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 7716 TC/TCT ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ chøng tõ thanh to¸n trong hå s¬ hoµn thuÕ nguyªn vËt liÖu NK ®Ó s¶n xuÊt hµng XK KÝnh göi: Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam Trong thêi gian gÇn ®©y, Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña mét sè doanh nghiÖp ph¶n ¸nh c¸c víng m¾c vÒ chøng tõ thanh to¸n trong hå s¬ xin hoµn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0% ®èi víi hµng xuÊt khÈu. Cô thÓ lµ: + Trêng hîp kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n ViÖt Nam sinh sèng vµ c«ng t¸c t¹i n- íc ngoµi ñy quyÒn cho ngêi nhµ ë ViÖt Nam hoÆc trùc tiÕp thanh to¸n b»ng viÖc nép tiÒn vµo tµi kho¶n cña C«ng ty (C«ng ty xuÊt khÈu hµng) t¹i ng©n hµng. + Trêng hîp phiÕu chuyÓn tiÒn qua Ng©n hµng kh«ng ®øng tªn tæ chøc, c¸ nh©n mua hµng mµ th«ng qua mét tªn c¸ nh©n (lµ nh©n viªn cña ®¬n vÞ mua hµng). + Trêng hîp C«ng ty giao hµng theo chØ ®Þnh cña ngêi mua hµng (ë n- íc ngoµi), lµ doanh nghiÖp trong khu chÕ xuÊt. Sau khi nhËn hµng, doanh nghiÖp ®îc chØ ®Þnh nhËn hµng thanh to¸n tiÒn hµng trªn c¬ së B¶ng ®èi chiÕu tiÒn hµng gi÷a C«ng ty b¸n hµng vµ doanh nghiÖp ®îc chØ ®Þnh nhËn hµng, Biªn b¶n cÊn trõ c«ng nî gi÷a ba bªn: bªn b¸n - bªn mua - bªn nhËn hµng. PhÇn cßn l¹i cha thanh to¸n C«ng ty mÑ thu hé sau ®ã chuyÓn tiÒn b»ng h×nh thøc chuyÓn kho¶n qua Ng©n hµng vÒ cho C«ng ty b¸n hµng. Trêng hîp cô thÓ ®· nªu trªn, ®Ó xö lý hoµn thuÕ theo ®óng quy ®Þnh, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cho ý kiÕn vÒ c¸c tr- êng hîp thanh to¸n nªu trªn cã ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ hay kh«ng, chøng tõ thanh to¸n cña c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®ã. Bé Tµi chÝnh rÊt mong sím nhËn ®îc ý kiÕn tr¶ lêi cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (tríc ngµy 6/8/2003). Tr©n träng c¸m ¬n sù phèi hîp c«ng t¸c cña Quý c¬ quan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản