Công văn 7736/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 7736/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7736/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với ô tô tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7736/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é  tµi b  ch Ý n h  sè 7736 T C/T C T  n g µy  15 th¸ng 08 n¨ m  2001  v Ò  viÖc x ö  lý thu Õ  ® èi víi  « t« t¸i u Êt  x KÝnh    göi:Tæng  Côc    H¶i quan UBND  tØnh  Th¸iNguyªn  C«ng    cã  v¨n  351/CV­   sè  UB ngµy  02/5/2001  ®Ò  nghÞ miÔn  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt ®èi    «    i   víixe  t« t¸ xuÊt cña    C«ng    ty agritecCo,Ltd vµ      V¨n  phßng  ChÝnh  phñ  C«ng  cã  v¨n  2765/VPCP­KTTH   sè  ngµy 21/6/2001,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo chÕ  quy  ®é  ®Þnh hiÖn hµnh        êng    th× ®èi víitr hîp nhËp  khÈu  sau  ®ã    t¸ xuÊt® îcxö    i     lýhoµn  thuÕ  trong c¸ctr     êng    hîp sau: ­ Hµng  nhËp  ®∙  khÈu  nguyªn  do  nh©n  kh¸ch quan ph¶i t¸    ixuÊt (mét   trong nh÷ng    ®iÒu kiÖn xÐt hoµn thuÕ        lµ tõ khinhËp khÈu ®Õn     i khit¸ xuÊt  kh«ng    n¨m); qu¸ 1  ­ M¸y    mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn  t¹m nhËp hoÆc   în ®Ó   m   thùc hiÖn    ¸n ®Çu  …       c¸c dù    t khinhËp  khÈu ph¶ikª khainép        thuÕ nhËp khÈu  vµ    i khi t¸ xuÊt sÏ ® îc hoµn        thuÕ nhËp  khÈu. Sè    thuÕ  nhËp khÈu  îc hoµn  ®   tÝnh theo thêigian sö        dông  l t¹ ViÖtNam. vµ u    i   Trêng  cô  hîp  thÓ  chiÕc  «    xe  t« C«ng   ty dÞch  vµ    iÓn kü  vô  ph¸ttr   thuËt   n«ng nghiÖp      tõ khi nhËp  khÈu ®Õn     i khi t¸ xuÊt vîtqu¸  n¨m      1  (cô thÓ    lµ 2  n¨m).Tuy    nhiªn theo    tr×nh bµy cña C«ng    Æc     hoµn  ty:m dï ®∙  thµnh  tôc thñ    h¶iquan,nép  phÝ  ícb¹,®¨ng  l hµnh      lÖ  tr     ký u  xe…  nhng  C«ng    tyvÉn  cha  a  ® xe  vµo  dông    sö  tõngµy  ®¨ng  ®Õn   ký  nay,chiÕc  vÉn    xe  hoµn toµn míi. Bé    TµichÝnh    ®Ò nghÞ Tæng  Côc    H¶i quan  chØ  ®¹o    H¶i quan  ®Þa ph­ ¬ng kiÓm     trahoÆc   ng  tr cÇu gi¸m ®Þnh  t×nh  vÒ  tr¹ngchiÕc  cña    xe  C«ng    ty dÞch  vµ  vô  ph¸ttr   iÓn  thuËt n«ng  kü    nghiÖp hiÖn nay    c¬  xö    ®Ó cã  së  lý chÝnh  thøc.  
Đồng bộ tài khoản