intTypePromotion=1

Công văn 774/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
4
download

Công văn 774/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 774/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban Quản lý dự án 6

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 774/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p – T do – H nh phúc ----------------- S : 774/BGTVT-TC Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 V/v D toán chi qu n lý d án năm 2009 c a Ban QLDA6 Kính g i: C c ðư ng b Vi t Nam. B Giao thông v n t i nh n ñư c văn b n s 385/CðBVN-TC ngày 10 tháng 02 năm 2009 c a C c ðư ng b Vi t Nam v trình duy t chi phí qu n lý d án năm 2009 c a Ban qu n lý d án 6. Căn c vào quy ñ nh t i Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án ñ u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, B Giao thông v n t i có ý ki n v d toán chi qu n lý d án năm 2009 c a Ban qu n lý d án 6 như sau: 1. V ngu n kinh phí qu n lý d án: Theo báo cáo c a Ban qu n lý d án 6, t ng s d án do Ban qu n lý là 12 d án v i ngu n kinh phí qu n lý d án ñư c s d ng là kho ng 86 t ñ ng. ð ñ m b o ngu n chi qu n lý d án, ñ ngh C c rà soát chi ti t, phân b kinh phí s d ng cho năm 2009 phù h p, cân ñ i ñ m b o có ngu n kinh phí qu n lý d án ñ s d ng cho các năm ti p theo. 2. V d toán chi phí qu n lý d án năm 2009: am .vn V cơ b n, Ban qu n lý d án 6 ñã l p d toán chi phí qu n lý d án năm 2009 căn c theo s li u chi th c t năm 2008 và theo quy ñ nh hi n hành. Tuy nhiên qua xem xét c n ph i rà soát ietn ñi u ch nh l i m t s kho n chi sau: atV - Do ñ n th i ñi m hi n t i, Ban qu n lý d án 6 chưa ñư c duy t ñ nh biên và qu lương k .Lu ho ch cho năm 2009, do v y C c ðư ng b Vi t Nam xem xét t m duy t các kho n nêu trên cho ww phù h p, ñ m b o ch t ch trong công tác qu n lý. Khi nào ñ nh biên và qu lương k ho ch năm 2009 ñư c duy t chính th c, C c yêu c u Ban qu n lý d án 6 trình duy t d toán chính th c làm w cơ s th c hi n. - V các kho n chi cho phương ti n ñi l i: C n rà soát s lư ng xe hi n có và tiêu chu n ñư c s d ng xe ô tô ñ phê duy t chi phí s d ng xe ô tô cho phù h p. Lưu ý, không duy t d toán chi phí cho các xe ô tô ñư c thu h i t d án k t thúc ñã có quy t ñ nh c a B là bán ñ u giá thu ti n n p ngân sách nhà nư c. -V vi c thuê tr s làm vi c và văn phòng hi n trư ng: Rà soát vi c th c hi n các th t c thuê tr s làm vi c theo quy ñ nh t i Ch th s 17/2007/CT- TTg ngày 25/7/2007 c a Th tư ng Chính ph và nhu c u s d ng văn phòng hi n trư ng ñ duy t d toán chi phí trên nguyên t c ñ m b o ti t ki m và có hi u qu . B Giao thông v n t i ñã có văn b n s 315/BGTVT-TC ngày 15/01/2009 v th c hi n công tác quy t toán v n ñ u tư XDCB v tri n khai th c hi n Thông tư 117/2008/TT-BTC c a B Tài chính, trong ñó B Giao thông v n t i yêu c u các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành hư ng d n các ñơn v tr c thu c kh n trương l p, trình và th c hi n phê duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009. Do v y ñ ñ m b o ho t ñ ng qu n lý d án cho các ñơn v , B Giao thông v n t i yêu c u C c ðư ng b Vi t Nam kh n trương th c hi n công tác th m ñ nh và phê duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009 cho các ñơn v tr c thu c theo ñúng quy ñ nh./. Ni nh n: KT. B TRƯ NG - Như trên; TH TRƯ NG - B trư ng (ñ b/c); - Ban QLDA 6; - Lưu: VT, TC. Nguy n H ng Trư ng
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản