intTypePromotion=1

Công văn 7749/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 7749/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7749/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng van, vòi nước cho bồn rửa mặt, bồn rửa bát, bồn tắm theo biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7749/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 7749 T C/T C T   g µy  15 th¸ng 08  m  2001  c n n¨ vÒ  viÖc p h © n  lo¹im Æ t   µ n g  van,  ßi n íc c h o     h v b å n  röa m Æ t  bå n  röa b¸t, n   ¾ m  theo Bi Ó u  thu Õ  N K  bå t KÝnh   göi:Tæng     côc  H¶i  quan Tr¶    lêiC«ng v¨n 3359/TCHQ­KTTT   ngµy 7/8/2001 cña  Tæng  côc H¶i  quan  viÖc  vÒ  ph©n  i Æt   lo¹ m   hµng van,vßiníccho        bån    Æt,  röa m bån      röa b¸t, bån  t¾m  theo BiÓu    thuÕ  nhËp khÈu,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­ BTC  ngµy 11/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Danh  Bé      môc  söa  æi    ® bæ sung    møc  tªnvµ  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu mét  nhãm   Æt   sè  m hµng trong BiÓu    thuÕ  nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo    c¸c QuyÕt ®Þnh  sè 67/1999/Q§­ BTC  ngµy 24/6/1999,  QuyÕt ®Þnh  sè 139/1999/Q§­ BTC   ngµy 11/11/1999,QuyÕt    ®Þnh  193/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy 5/12/2000  cña  Bé  tr ëng  Tµi chÝnh; Nguyªn  Bé      t¾c ph©n  ihµng  lo¹  ho¸ theo BiÓu thuÕ nhËp  khÈu quy  ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 37/1999/TT­BTC  ngµy  7/4/1999 cña  Tµi Bé    chÝnh; Tham  kh¶o B¶n    gi¶ithÝch hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña    Héi ®ång hîp  t¸cH¶i quan      ThÕ   id÷    gií   liÖu hµng    , ho¸ nhËp  khÈu      ghitrªn®Üa  CD­RO M  cña  Tæ  chøc    H¶i quan ThÕ   iý  gií   kiÕn  , cña Tæng  côc    H¶i quan  i t¹ C«ng  sè  v¨n  3359/TCHQ­KTTT  ngµy  7/8/2001;th×:   M Æt  hµng: Van, vßiníccho          bån  m Æt,  röa  bån  b¸t, röa   bån t¾m, thuéc  nhãm   8481,m∙  8481.80.60“Van  êng    sè    ® èng  níc”, ­ Cã    thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙ilµ20%     ¬iphÇn  u      (haim   tr¨m)®èi víi       c¸c tr   êng    Tê  hîp cã  khaihµng    nhËp  khÈu nép cho  quan    c¬  h¶iquan    tõ ngµy  1/1/1999 ®Õn     hÕt ngµy 31/11/1999; ­ Cã    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  ®∙ilµ10%   u      (mêiphÇn    tr¨m)®èi víi   êng        trc¸c hîp cã  khaihµng    Tê    nhËp  khÈu  nép  cho  quan    c¬  h¶iquan    tõ ngµy 1/12/1999  trë®i.   Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc H¶i quan chØ  ®¹o thèng nhÊt  viÖc  thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2