intTypePromotion=1

Công văn 775/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
2
download

Công văn 775/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 775/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc bố trí kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án BOT QL2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 775/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- ð c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 775/BGTVT-TC Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 V/v: B trí kinh phí ñ n bù gi i phóng m t b ng và tái ñ nh cư cho d án BOT QL2 ño n tránh thành ph Vĩnh Yên. Kính g i: B Tài chính. Căn c vào ý ki n c a B Tài chính t i văn b n s 13536/BTC-ðT ngày 01/11/2006 và các văn b n liên quan, C c ðư ng b Vi t Nam ñã ký H p ñ ng s 37/CðBVN-Hð.BOT ngày 14/8/2007 xây d ng Qu c l 2 ño n tránh thành ph Vĩnh Yên - T nh Vĩnh Phúc v i nhà ñ u tư là Công ty c ph n BOT VIETRANCIMEX 8. Trong H p ñ ng t i ði u 2, M c b có quy ñ nh v n h tr c a nhà nư c s d ng: “g m các chi phí: kh o sát và l p báo cáo nghiên c u kh thi, chi phí qu n lý ph n v n ngân sách nhà nư c, chi phí ñ n bù GPMB, tái ñ nh cư, d phòng trư t giá ph n v n ngân sách nhà nư c”, ði u 2, M c c v phương th c ng v n GPMB: “Trong khi ngu n v n h tr c a nhà nư c th c hi n công tác GPMB chưa b trí ñư c, bên B ñư c phép ng trư c v n không tính lãi ñ th c hi n công tác ñ n bù GPMB và tái ñ nh cư... Bên A s làm vi c v i các cơ quan liên quan ñ 2009) ñ hoàn tr cho bên B”. am .vn cân ñ i, b trí ngu n thu t tr m thu phí B c Thăng Long – N i Bài (d ki n trong 2 năm 2008 và ietn Theo báo cáo c a C c ðư ng b Vi t Nam t i văn b n s 365/CðBVN- TC ngày 09/02/2009 atV v vi c thanh toán kinh phí ñ n bù GPMB và tái ñ nh cư cho nhà ñ u tư d án BOT QL2 ño n tránh .Lu thành ph Vĩnh Yên thì t ng chi phí kh o sát, l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, chi phí QLDA ph n v n NSNN và chi phí GPMB là 84 t 637 tri u ñ ng. C c ðư ng b Vi t Nam ñ ngh ñư c s d ng w ww ngu n thu phí năm 2009 c a tr m thu phí B c Thăng Long – N i Bài ñ tr n kinh phí nêu trên, ph n còn thi u dùng ngu n phí s d ng ñư ng b n p ngân sách nhà nư c ñ c p l i cho s a ch a ñư ng b trong năm 2009 ñ thanh toán. T i văn b n s 9154/BGTVT-TC ngày 16/12/2008 c a B Giao thông v n t i v vi c phân b d toán ngân sách nhà nư c năm 2009, B Giao thông v n t i ñ ngh B Tài chính phân b d toán chi t ngu n thu phí ñư ng b năm 2009 (ph bi u s 15) là 49 t 840 tri u ñ ng (do trong năm 2008 ñã b trí h t cho s a ch a ñư ng b ) và phân b d toán năm 2009 c a tr m thu phí B c Thăng Long là 56 t 400 tri u ñ ng ñ tr cho chi phí GPMB và các kho n chi phí khác Nhà nư c ph i chi tr c a d án BOT Qu c l 2 ño n tránh thành ph Vĩnh Yên. ð x lý khó khăn cho nhà ñ u tư (ñã ph i ng trư c kinh phí nêu trên), B Giao thông v n t i ñ ngh B Tài chính th ng nh t s d ng ngu n kinh phí như nêu trên (kho ng 84 t 637 tri u ñ ng) ñ tr chi phí GPMB, tái ñ nh cư, chi phí qu n lý d án ph n v n ngân sách nhà nư c, chi phí kh o sát, l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi cho các ñơn v tham gia d án và hư ng d n phương th c thanh toán c th ngu n kinh phí này. ð ngh B Tài chính s m có ý ki n ñ B Giao thông v n t i hư ng d n ñơn v th c hi n./. Ni nh n: KT. B TRƯ NG - Như trên; TH TRƯ NG - B trư ng (ñ b/c); - V KHðT; - Lưu: VT, V TC. Nguy n H ng Trư ng
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản