intTypePromotion=1

Công văn 7751/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 7751/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7751/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7751/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  tµi ch Ý n h  sè 7751 T C/T C T  n g µ y 15 th¸ng  n¨ m  2001  8  vÒ  viÖc p h © n  lo¹ih µ n g  h o¸   KÝnh   göi:Tæng     côc  H¶i  quan Tr¶    lêiC«ng v¨n  2692/TCHQ­KTTT   sè  ngµy 02/7/2001 cña Tæng  côc  H¶i quan  viÖc    vÒ  ph©n  i sè  lo¹ m∙  thuÕ  Æt     m hµng M¸y      thu trùccanh  cÊp cøu  hµng    h¶itÇn  2182  sè  MHZ,  TµichÝnh  ý  Bé    cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­BTC  ngµy 11/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh;nguyªn t¾c  Bé        ph©n   ihµng  lo¹  ho¸ cña  BiÓu  thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh  t¹ iTh«ng   sè  t 37/1999/TT­BTC   ngµy  07/4/1999 cña  TµichÝnh;tham    Bé      kh¶o chó    gi¶iDanh  môc    ®Üa     HS vµ  CD ROO M   th×: M Æt  hµng M¸y      thu trùccanh cÊp  cøu hµng    h¶itÇn  2182  sè  MHZ,  thuéc  m∙  8527  sè  9090, thuÕ    suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i40%.  Tµi chÝnh    u    Bé    ghi nhËn    sÏ nghiªn cøu    kiÕn      lÊy ý  c¸c ngµnh ®iÒu chØnh møc  thuÕ cña  sè  m∙  8527 9090  cho    phïhîp. Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan biÕt vµ    chØ  ®¹o thùc  hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2