intTypePromotion=1

Công văn 7754/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 7754/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7754/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng giấy can

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7754/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  tµi ch Ý n h  sè 7754 T C/T C T  n g µ y 15 th¸ng  n¨ m  2001  8  v Ò  viÖc thu Õ  su Êt thu Õ  N K  m Æ t  h µ n g  giÊy can KÝnh   göi:Tæng     côc  H¶i  quan Bé    TµichÝnh  nhËn  îcC«ng    205/TCT­   ®   v¨n sè  KH ngµy 17/04/2001 cña  Tæng  c«ng    ty BÕn  Thµnh  (SUNIMEX)  khiÕu      n¹ivÒ viÖc  m∙  ®Ó   ¸p  sè  tÝnh  thuÕ cho  Æt   m hµng  giÊy can. VÒ     vÊn    ®Ò nµy, Bé      Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn  nh  sau: Theo quy ®Þnh   iBiÓu  t¹  thuÕ  nhËp  khÈu ban  hµnh kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998;®∙  îcsöa  æi  i     ®   ® t¹  QuyÕt  c¸c ®Þnh   sè 29/1999/Q§­BTC   ngµy  15/03/1999  QuyÕt  vµ  ®Þnh  91/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy 02/06/2000 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Th«ng   37/1999/TT­ Bé      t sè  BTC   ngµy 07/04/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn c¸ch  ph©n  i lo¹  hµng    ho¸ theo  Danh môc BiÓu  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu; tham    kh¶o  chó    gi¶i Danh  môc ®iÒu hoµ      m∙  m« t¶ vµ  ho¸  hµng  ho¸ cña    Tæ chøc   H¶i quan  thÕ  gií  ith×: , ­  Æt   M hµng giÊy thuéc nhãm   4806    lµ giÊy  d¹ng    ë  d¶i hoÆc  cuén cã  chiÒu réng    cm;  trªn15  hoÆc:  d¹ng    tê h×nh  ch÷ nhËt (kÓ  h×nh    c¶  vu«ng) víi     mét chiÒu    cm   chiÒu      cm     trªn36  vµ  kia trªn15  khikh«ng  gÊp  ªngtr (ri   êng    hîp giÊy b×a lµm b»ng  ph¬ng ph¸p  c«ng      kiÓu  thñ  víicì vµ  d¸ng bÊt  ®Ó   kú  dïng  ngay  tÊtc¶    vµ    c¸cc¹nh ®∙    xÐn  vÉn  îcxÕp  ®   vµo  nhãm  4802). ­ M Æt     hµng giÊy thuéc nhãm     4823  bao  cã  gåm   i lo¹  giÊy  h×nh  ch÷  nhËt  mµ     mçi chiÒu kh«ng      cm   t×nh  vîtqu¸ 36  ë  tr¹ngkh«ng    gÊp. §èi chiÕu      víiquy ®Þnh     trªn®©y,  Æt   m hµng giÊy can, khæ   thuéc   A4    nhãm  4823, m∙  chitiÕt4823.90.90,cã    sè        thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i u    30%   m ¬iphÇn  (ba    tr¨m). Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  îc biÕt vµ    ®     ®Ò nghÞ  Tæng côc    H¶i quan chØ ®¹o    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn    thèng nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2