Công văn 7757/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
36
lượt xem
2
download

Công văn 7757/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7757/TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 61/2003/QĐ-BTC và Quyết định 62/2003/QĐ-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7757/TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 7757 TC/TCDN ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 61/2003/Q§-BTC vµ QuyÕt ®Þnh sè 62/2003/Q§-BTC KÝnh göi: - C¸c c¶ng vô hµng h¶i. - C¸c ®¬n vÞ kinh doanh khai th¸c c¶ng biÓn. Ngµy 25/4/2003 Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 61/2003/Q§-BTC vÒ BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i vµ gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn vµ QuyÕt ®Þnh sè 62/2003/Q§-BTC Ban hµnh BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®èi víi tµu thuû vËn t¶i néi ®Þa vµ PhÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®Æc biÖt. §Ó tr¸nh víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn; theo ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i t¹i C«ng v¨n sè 2919 GTVT/VT ngµy 9/7/2003, Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè ®iÓm nh sau: I- Híng dÉn chung: 1. PhÝ hoa tiªu ®êng biÓn do c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých Hoa tiªu hµng h¶i ®îc giao nhiÖm vô thu phÝ lµ phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc, kh«ng ph¶i chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. Khi thu phÝ hoa tiªu, c¸c doanh nghiÖp sö dông biªn lai thu phÝ theo quy ®Þnh vµ doanh nghiÖp c«ng Ých hoa tiªu hµng h¶i thùc hiÖn xö lý kÕt qu¶ tµi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i C«ng v¨n sè 2143/TC- TCDN ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi phÝ hoa tiªu kh«ng do c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých Hoa tiªu hµng h¶i thu phÝ lµ phÝ kh«ng thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ møc phÝ ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2. Cha thu phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i ®èi víi c¸c trêng hîp sau: 2.1. Tµu thuû vµo, rêi ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« (tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn) theo quy ®Þnh t¹i tiÕt 2.4 kho¶n 2 môc I PhÇn B BiÓu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i vµ gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 61/2003/Q§- BTC. 2.2. Tµu s«ng, bao gåm: Tµu kÐo, ®Èy, sµ lan biÓn, sµ lan Lash thuéc ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng s«ng theo quy ®Þnh t¹i tiÕt 2.4 kho¶n 2 môc II PhÇn B BiÓu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®èi víi tµu thuû vËn t¶i néi ®Þa ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2003/Q§-BTC. 3. Cha thu phÝ neo, ®Ëu t¹i vòng, vÞnh ®èi víi tµu thuû neo ®Ëu t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« (tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn) quy ®Þnh t¹i tiÕt 1.2 kho¶n 1 môc II PhÇn B BiÓu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i vµ gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 61/2003/Q§-BTC. 4. §¬n vÞ träng t¶i tÝnh phÝ ®èi víi tµu thuû chë hµng láng ®îc híng dÉn l¹i nh sau:
  2. 2 “§èi víi tµu thuû chë hµng láng - LIQUID CARGO TANKERS: Träng t¶i tÝnh phÝ, gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn b»ng 85% GT lín nhÊt ghi trong giÊy chøng nhËn cña §¨ng kiÓm kh«ng ph©n biÖt tµu cã hay kh«ng cã c¸c kÐt níc d»n ph©n ly”. 5. §èi víi phÝ hoa tiªu t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« (tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn) vµ phÝ hoa tiªu t¹i c¸c c¶ng biÓn chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ ®îc tiÕp tôc ¸p dông c¸c møc thu theo QuyÕt ®Þnh sè 92/2000/Q§-BVGCP ngµy 30/11/2000 cña Trëng ban Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ. II- híng dÉn biÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i vµ gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn ban hµnh kem theo quyÕt ®Þnh sè 61/2003/Q§-BTC: 1. §èi tîng ¸p dông quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 môc I PhÇn A ®îc híng dÉn l¹i nh sau: “2. Hµng ho¸ (kÓ c¶ container) xuÊt khÈu, nhËp khÈu, qu¸ c¶nh, trung chuyÓn ra hoÆc vµo khu chÕ xuÊt do ngêi vËn chuyÓn (hoÆc ngêi ®îc ngêi vËn chuyÓn uû th¸c) chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n phÝ, gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn ®èi víi hµng ho¸ (kÓ c¶ container).”. 2. VÒ kh¸i niÖm “Ngêi uû th¸c” t¹i kho¶n 12 môc V PhÇn A ®îc hiÓu nh sau: “12. Ngêi uû th¸c: Lµ tæ chøc, c¸ nh©n ®îc ngêi vËn chuyÓn uû quyÒn ®Ó thùc hiÖn viÖc bèc dì, giao nhËn vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ t¹i c¶ng”. 3. Híng dÉn, bæ sung mét sè ®iÓm cña kho¶n 1. PhÝ träng t¶i vµ kho¶n 2. PhÝ b¶o ®¶m hµng h¶i t¹i môc I phÇn B nh sau: - Híng dÉn tiÕt 1.4, tiÕt 1.7, tiÕt 2.3 vµ tiÕt 2.7 nh sau: “Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë hµng ho¸ vµo, rêi c¶ng trong cïng mét khu vùc hµng h¶i thuéc mét ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý nhiÒu h¬n 8 chuyÕn/ th¸ng th× tõ chuyÕn thø 9 trë ®i ¸p dông møc thu phÝ träng t¶i b»ng 50%, phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i b»ng 70% so víi møc thu cña cïng trêng hîp”. “Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë kh¸ch du lÞch theo ®Þnh tuyÕn sè æn ®Þnh cËp c¶ng ViÖt Nam ¸p dông møc thu phÝ träng t¶i, phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i nh sau: - ........ - ......... - Tµu cã tæng dung tÝch tõ 1.500GT trë lªn ®Õn díi 50.000GT, cËp c¶ng æn ®Þnh víi tÇn suÊt tèi thiÓu 4 chuyÕn/ th¸ng/c¶ng thu b»ng 40% møc thu quy ®Þnh.” Bæ sung mét sè trêng hîp sau: - Tµu thuû vµo, rêi nhiÒu c¶ng biÓn kh«ng cïng mét ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý th× tõ c¶ng thø hai trë ®i ®îc ¸p dông møc thu phÝ träng t¶i, phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i b»ng 70% møc thu quy ®Þnh.
  3. 3 - Tµu thuû vµo, rêi c¶ng cã khèi lîng hµng ho¸ mçi lît bèc hoÆc dì t¹i c¶ng nhá h¬n 50% tæng träng t¶i toµn phÇn cña tµu thuû (DWT), ¸p dông møc thu phÝ träng t¶i, phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i b»ng 70% møc thu quy ®Þnh. 4. Híng dÉn kho¶n 3. PhÝ hoa tiªu t¹i môc I phÇn B nh sau: - Møc thu phÝ hoa tiªu tuyÕn vµo bÕn phao Mü Khª ®îc ¸p dông møc thu cña “TuyÕn phao 0 ®Õn c¶ng Nghi S¬n, Ch©n M©y, Dung QuÊt, Vòng ¸ng” theo quy ®Þnh t¹i tiÕt 3.3 kho¶n 3. - TiÕt 3.13 ®îc híng dÉn l¹i nh sau: “3.13. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû vµo, rêi c¶ng trong cïng mét khu vùc hµng h¶i thuéc mét ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý nhiÒu h¬n 8 chuyÕn/ th¸ng th× tõ chuyÕn thø 9 trë ®i ®îc ¸p dông møc thu phÝ hoa tiªu b»ng 70% so víi møc thu cña cïng trêng hîp.” 5. Bæ sung tiÕt 4.3.5 kho¶n 4 môc I phÇn B nh sau: “ 4.3.5. Trêng hîp........ - Trêng hîp tµu trë kh¸ch cã träng t¶i tõ 50.000GT trë lªn ho¹t ®éng ®Þnh tuyÕn tèi thiÓu 4 chuyÕn/ th¸ng/ c¶ng, gi¸ dÞch vô tµu lai hç trî ®îc tÝnh b»ng 40% ®¬n gi¸ quy ®Þnh.” 6. PhÝ sö dông cÇu bÕn, phao neo ®èi víi hµng ho¸ t¹i tiÕt 2.2 kho¶n 2 môc II phÇn B ®îc híng dÉn l¹i nh sau: “ 2.2. §èi víi hµng ho¸: Hµng ho¸ (kÓ c¶ container) qua cÇu bÕn, phao neo ph¶i chÞu phÝ cÇu bÕn, phao neo theo møc sau:...”. 7. Gi¸ dÞch vô ®æ r¸c t¹i tiÕt 4.1.1/4.1 kho¶n 4 môc II phÇn B ®îc ¸p dông víi tÊt c¶ c¸c lo¹i tµu chë hµng trõ tµu cã tæng dung tÝch nhë h¬n 200GT. 8. Gi¸ dÞch vô bèc dì hµng ho¸ t¹i tiÕt 1.1.1/1.1 kho¶n 1 môc III phÇn B ®· bao gåm phÝ cÇu bÕn, phao ®èi víi hµng ho¸. 9. Khèi lîng hµng ho¸ hoÆc chiÒu dµi hµng ®Ó tÝnh gi¸ dÞch vô bèc dì ®èi víi hµng ho¸ qu¸ nÆng hoÆc qu¸ dµi t¹i tiÕt k/1.1.3 kho¶n 1 (sè thø tù 1,2,3,4) môc III phÇn B ®îc ¸p dông lÇn lît nh sau: - NÆng tõ 10 tÊn ®Õn díi 15 tÊn hoÆc dµi tõ 10 m ®Õn díi 12 m, - NÆng tõ 15 tÊn ®Õn díi 20 tÊn hoÆc dµi tõ 12 m ®Õn díi 15 m, - NÆng tõ 20 tÊn ®Õn díi 25 tÊn hoÆc dµi tõ 15 m ®Õn díi 20 m, - NÆng tõ 25 tÊn ®Õn díi 30 tÊn hoÆc dµi tõ 20 m trë lªn. 10. Trêng hîp bèc dì container víi khèi lîng lín t¹i tiÕt g/2.1.4 kho¶n 2 môc III PhÇn B ®îc híng dÉn nh sau: “g. Ngêi vËn chuyÓn hoÆc ngêi ®îc ngêi vËn chuyÓn uû th¸c cã container bèc dì víi khèi lîng lín (chiÕm 15% s¶n lîng container th«ng qua C¶ng)...” 11. VÒ lÖ phÝ, ra vµo c¶ng biÓn t¹i kho¶n 1 môc V PhÇn B ®îc híng dÉn nh sau:
  4. 4 - Tµu thuû cã träng t¶i nhá h¬n 100GT ¸p dông møc thu: 10 USD/ chuyÕn. - Tµu thuû cã träng t¶i tõ 100GT ®Õn díi 500GT ¸p dông møc thu: 20 USD/ chuyÕn. 12. PhÇn C - Tæ chøc thùc hiÖn, ®îc híng dÉn nh sau: - C¸c tû lÖ t¨ng hoÆc gi¶m gi¸ dÞch vô quy ®Þnh t¹i c¸c tiÕt 4.3 kho¶n 4 môc I; 1.1.2 vµ 1.2.3 kho¶n 1,2.1.3 vµ 2.2.2 kho¶n 2 môc III; vµ kho¶n 5 môc IV PhÇn B lµ møc tèi ®a. Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, khai th¸c vµ cung øng dÞch vô c¶ng biÓn kh«ng ®îc ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m gi¸ vît qua giíi h¹n tèi ®a ®ã. - C¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 PhÇn C, Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh khai th¸c vµ cung øng dÞch vô c¶ng biÓn ban hµnh BiÓu gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn cô thÓ ®èi víi dÞch vô do ®¬n vÞ thùc hiÖn. C¸c BiÓu gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn cÇn ®îc ghi dâ tªn ®¬n vÞ cung øng dÞch vô hoÆc tªn C¶ng nh: “BiÓu gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn t¹i C¶ng H¶i Phßng”, “BiÓu gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn t¹i c¶ng Sµi Gßn”:... ®Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông. III- Híng dÉn biÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®èi víi tµu thuû vËn t¶i néi ®Þa vµ phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®Æc biÖt ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 62/2003/q®-btc: A- Híng dÉn biÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®èi víi tµu thuû vËn t¶i néi ®Þa: 1. Híng dÉn, bæ sung kho¶n 1. PhÝ träng t¶i vµ kho¶n 2. PhÝ b¶o ®¶m hµng h¶i t¹i môc II nh sau: - Híng dÉn tiÕt 1.4, tiÕt 2.2 nh sau: “Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû vµo, rêi c¶ng trong cïng mét khu vùc hµng h¶i thuéc mét ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý nhiÒu h¬n 8 chuyÕn/ th¸ng th× tõ chuyÕn thø 9 trë ®i ®îc ¸p dông møc thu phÝ träng t¶i b»ng 50%, phÝ ®¶m b¶o hµng h¶i b»ng 70% so víi møc thu cña cïng trêng hîp.” Bæ sung trêng hîp sau: - Tµu thuû vµo, rêi nhiÒu c¶ng trong cïng mét khu vùc hµng h¶i thuéc mét ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý chØ ph¶i nép mét lÇn phÝ träng t¶i, phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i theo møc quy ®Þnh. 2. Híng dÉn, bæ xung kho¶n 3. PhÝ hoa tiªu t¹i môc II nh sau: - Møc thu phÝ hoa tiªu tuyÕn vµo bÕn phao Mü Khª ®îc ¸p dông møc thu cña “TuyÕn phao 0 ®Õn c¶ng Nghi S¬n, Ch©n M©y, Dung QuÊt, Vòng ¸ng” t¹i tiÕt g/3.2 kho¶n 3.
  5. 5 B- Híng dÉn biÓu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®Æc biÖt ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62/2003/Q§-BTC: VÒ ®èi tîng ¸p dông BiÓu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®Æc biÖt t¹i kho¶n 1 môc I ®îc híng dÉn l¹i nh sau: “1. Tµu thuû (kÓ c¶ tµu ®i thuª, thuª mua) cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng theo luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ.” C«ng v¨n nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy ký, c¸c trêng hîp ®· thanh to¸n phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i vµ gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn theo QuyÕt ®Þnh sè 61/2003/Q§- BTC vµ QuyÕt ®Þnh sè 62/2003/Q§-BTC ngµy 25/4/2003 th× kh«ng thanh to¸n l¹i, c¸c trêng hîp cha thanh to¸n th× ®îc ¸p dông theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c ®¬n vÞ kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶ quyÕt.
Đồng bộ tài khoản