intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 7760/TC-QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

134
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7760/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật Đất đai năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7760/TC-QLCS của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n  cña bé tµi chÝnh sè 7760/TC­QLCS ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2004  vÒ viÖc thùc hiÖn LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung ¬ng LuËt §Êt  ®ai Quèc héi Khãa XI kú  häp thø 4 th«ng qua   cã hiÖu lùc tõ 1/7/2004 vµ ChØ thÞ sè 05/2004/CT­TTg ngµy   9/2/2004  cña  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc  triÓn  khai  thi   hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m 2003; Trong khi chê c¸c v¨n b¶n quy   ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Êt ®ai, thu tiÒn sö dông ®Êt   khi nhµ níc giao ®Êt; båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c khi   Nhµ  níc thu håi  ®Êt; tiÒn thuª  ®Êt; khung gi¸ c¸c lo¹i   ®Êt vµ  nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i  ®Êt   ban hµnh vµ cã hiÖu lùc thi hµnh; Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Uû   ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng nh sau: I. VÒ gi¸ ®Êt 1.   TiÕn   hµnh   ®iÒu   chØnh   gi¸   ®Êt   (nÕu   xÐt   thÊy   cÇn  thiÕt) cña nh÷ng lo¹i  ®Êt, khu vùc, vÞ  trÝ   ®Êt mµ  Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh tríc ®©y quy ®Þnh ®Õn nay kh«ng cßn phï  hîp   so   víi   gi¸   chuyÓn   nhîng   quyÒn   sö   dông   ®Êt   thùc   tÕ  trªn   thÞ   trêng   trong   ®iÒu   kiÖn   b×nh   thêng.   Nguyªn   t¾c  ®iÒu chØnh gi¸ c¨n cø vµo NghÞ   ®Þnh 87/CP ngµy 17/8/1994  cña ChÝnh phñ; nhng cho phÐp møc ®iÒu chØnh t¨ng thªm tèi  ®a kh«ng qu¸ 1,0 lÇn so víi møc gi¸ tÝnh theo khung gi¸  quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   87/CP,  QuyÕt   ®Þnh   sè   302/TTg   vµ   NghÞ ®Þnh sè 17/1998/N§­CP cña ChÝnh phñ. 2.   TiÕp   tôc   tæ   chøc,   kh¶o   s¸t,   ®iÒu   tra   gi¸   chuyÓn  nhîng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ cña c¸c lo¹i ®Êt trªn thÞ  trêng  t¹i   ®Þa  ph¬ng; x©y dùng  ph¬ng ¸n gi¸  ®Êt gåm c¸c  c«ng viÖc: ph©n vïng  ®Êt, ph©n h¹ng  ®Êt, lo¹i  ®êng phè,  vÞ trÝ ®Êt ®Ó ®Þnh gi¸ ®Êt, ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cô thÓ,   xö lý ®Êt gi¸p ranh.... (theo tinh thÇn Dù th¶o NghÞ ®Þnh   cña ChÝnh phñ vÒ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt vµ khung gi¸  c¸c lo¹i  ®Êt võa qua Bé  Tµi chÝnh  ®∙ göi lÊy  ý  kiÕn c¸c  tØnh)  ®Ó  khi ChÝnh phñ  ban hµnh NghÞ   ®Þnh thay thÕ  NghÞ  ®Þnh 87/CP Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh sÏ  c«ng bè  b¶ng gi¸  ®Êt cô  thÓ  t¹i  ®Þa ph¬ng  tõ  1/1/2005  theo  quy  ®Þnh cña  LuËt §Êt ®ai n¨m 2003.
  2. 2 II. VÒ ngêi sö dông ®Êt ®îc lùa chän  h×nh thøc nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông  ®Êt hoÆc thuª ®Êt C¨n cø vµo quy ho¹ch ®îc duyÖt, ¸p dông ngay viÖc cho  phÐp tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n, ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc   ngoµi   sö   dông   ®Êt   thùc  hiÖn   dù  ¸n   ®Çu   t  ®îc   lùa  chän h×nh thøc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt hoÆc thuª  ®Êt cña Nhµ níc; ®îc nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt,  thuª  ®Êt, thuª l¹i  ®Êt, nhËn gãp vèn b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt cña tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh¸c. III. VÒ thu tiÒn sö dông ®Êt 1.   §îc   tiÕp   tôc   ¸p   dông   NghÞ   ®Þnh   sè   38/2000/N§­CP  ngµy 23/8/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ tiÒn sö dông ®Êt   ®Ó  thu tiÒn sö  dông  ®Êt khi nhµ  níc giao  ®Êt nhng kh«ng  thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt   khi   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö  dông  ®Êt  ë  hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n sö  dông  ®Êt  ë  trong c¸c  trêng  hîp  quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1,   2,   3  vµ   4  §iÒu   50  cña  LuËt §Êt ®ai n¨m 2003.  2.   Cho   phÐp   chuyÓn   tõ   h×nh   thøc   thuª   ®Êt   sang   giao  ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt; 3. Ph¶i kh¾c phôc ngay c¬  chÕ  bao cÊp vÒ  thu tiÒn sö  dông ®Êt, cô thÓ: + Mäi trêng hîp giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt theo  h×nh thøc  chØ   ®Þnh  ph¶i  ®îc tÝnh  theo  gi¸  ®Êt quy  ®Þnh  t¹i Môc I trªn ®©y. + §Èy m¹nh h×nh thøc giao  ®Êt theo h×nh thøc  ®Êu gi¸  quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt. + Kh«ng thùc hiÖn miÔn gi¶m tiÒn sö dông ®Êt khi giao   ®Êt cho doanh nghiÖp  ®Çu t  x©y dùng vµ  kinh doanh nhµ   ë  (kÓ c¶ trêng hîp x©y dùng nhµ chung c cao tÇng) nÕu kh«ng  thuéc ®èi tîng ®îc u ®∙i ®Çu t theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu  t trong níc. IV. VÒ thu tiÒn thuª ®Êt 1. TiÕp tôc ¸p dông QuyÕt  ®Þnh sè  1357TC/Q§/TCT ngµy  30/12/1995 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh khung gi¸  cho thuª  ®Êt  ®èi víi c¸c tæ chøc trong níc  ®îc Nhµ  níc  cho   thuª   ®Êt,   Th«ng   t  sè   35/2001/TT­BTC   ngµy   25/5/2001 
  3. 3 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn nép tiÒn thuª ®Êt, gãp vèn liªn  doanh b»ng gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt cña c¸c tæ chøc, hé  gia ®×nh, c¸ nh©n trong níc vµ QuyÕt ®Þnh sè 189/2000/Q§­ BTC   ngµy   24/11/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   tiÒn  thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn ¸p dông ®èi víi c¸c h×nh thøc  ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2. §èi víi tæ chøc trong níc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®­ îc nhµ  níc cho thuª  ®Êt hoÆc  ®ang thuª  ®Êt cña nhµ  níc  t¹i c¸c khu vùc mµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  ®∙ ban hµnh  gi¸  ®Êt míi theo quy  ®Þnh t¹i Môc I trªn  ®©y th×  ¸p dông   ngay møc gi¸ ®Êt míi nµy ®Ó tÝnh thu tiÒn thuª ®Êt. V .   V Ò   s ö   d ô n g   q u ü   ® Ê t   t ¹ o   v è n   x © y   d ù n g   c ¬   s ë   h ¹  tÇng TiÕp tôc thùc hiÖn chñ  tr¬ng sö  dông quü   ®Êt t¹o vèn  x©y dùng c¬ së h¹ tÇng theo quy ®Þnh  t¹i môc 2 Ch¬ng III  NghÞ   ®Þnh sè  04/2000/N§­CP ngµy 11/2/2000  cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt  §Êt   ®ai   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   22/2003/Q§­BTC   ngµy   18/2/2003  cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  c¬  chÕ  tµi chÝnh trong viÖc sö  dông  quü   ®Êt t¹o vèn x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng, theo c¬  chÕ   ®Êu  thÇu dù  ¸n x©y dùng c«ng tr×nh c¬  së  h¹  tÇng vµ   ®Þnh gi¸   ®Êt  ®Ó  thanh to¸n nhµ   ®Çu t hoÆc  ®Êu gi¸  ®Êt vµ  giao cho  nhµ   ®Çu t  tróng  ®Êu gi¸  ®Êt x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng theo  dù to¸n phª duyÖt; b∙i bá h×nh thøc chØ ®Þnh thÇu. VI. VÒ båi thêng, hç trî t¸i ®Þnh c  khi nhµ níc thu håi ®Êt 1. TiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 22/1998/N§­CP ngµy  24/4/1998  vÒ  viÖc   ®Òn  bï  thiÖt  h¹i khi nhµ  níc thu håi  ®Êt  ®Ó  sö  dông vµo môc  ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi  Ých  quèc gia, lîi  Ých c«ng céng  ®Ó  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c khi nhµ níc thu håi ®Êt; 2. Gi¸  ®Êt  ®Ó  tÝnh båi thêng vÒ   ®Êt:  ®èi víi khu vùc  mµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  ®∙ ban hµnh gi¸  ®Êt míi theo   quy  ®Þnh t¹i Môc I trªn  ®©y th×  ¸p dông møc gi¸  ®Êt míi  nµy ®Ó thùc hiÖn båi thêng khi nhµ níc thu håi ®Êt. 3. UBND cÊp tØnh chØ  ®¹o lËp vµ  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n  t¸i  ®Þnh c  tríc khi thu håi  ®Êt  ®Ó  båi thêng b»ng nhµ   ë  hoÆc  ®Êt  ë  cho ngêi bÞ  thu håi  ®Êt  ë  mµ  ph¶i di chuyÓn  chç   ë. Khu t¸i  ®Þnh c  ®îc quy ho¹ch x©y dùng chung cho  nhiÒu dù ¸n trªn cïng mét ®Þa bµn vµ ph¶i cã ®iÒu kiÖn vÒ  
  4. 4 c¬  së  h¹  tÇng b»ng hoÆc tèt h¬n c¸c khu vùc  ®∙ quy ho¹ch   vµ sÏ thu håi. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  c¸c  ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh (Côc Qu¶n lý  C«ng  s¶n, Côc Qu¶n lý gi¸) ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2