intTypePromotion=1

Công văn 7778/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
103
lượt xem
7
download

Công văn 7778/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7778/TC/TCT của Bộ Tài chính về thủ tục nộp khoản thu tài chính của các công ty xổ số kiến thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7778/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 7778/TC/TCT NGµY 24 TH¸NG 6 N¡M 2005 VÒ THñ TôC NéP KHO¶N THU TµI CHÝNH CñA C¸C C¤NG TY XSKT KÝnh   ­ C«ng ty xæ sè kiÕn thiÕt c¸c tØnh, thµnh phè  göi: trùc thuéc Trung ¬ng ­ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Võa qua mét sè   ®¬n vÞ   ®Ò  nghÞ  híng dÉn mÉu biÓu kª khai,  mÉu biÓu quyÕt to¸n kho¶n thu tµi chÝnh cña c¸c C«ng ty xæ sè  kiÕn thiÕt vµ môc, tiÓu môc nép NSNN ®èi víi kho¶n thu nµy. VÒ  vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: ­   C¨n   cø   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   1,   môc   VI,   phÇn   B   Th«ng   t 128/2003/TT­BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thi  hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ TNDN. ­ C¨n cø quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, ®iÓm 4 Th«ng t sè 129/2003/ TT­BTC ngµy 23/12/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn chÕ   ®é  tµi  chÝnh   ®èi   víi   thu   nhËp   sau   thuÕ   cña   ho¹t   ®éng   xæ   sè   kiÕn   thiÕt. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc kª khai, nép phÇn thu nhËp cßn   l¹i vµo NSNN sau khi nép thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp theo LuËt   ®Þnh vµ ph©n phèi lîi nhuËn ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 Th«ng t sè  129/2003/TT­BTC nªu trªn (gäi t¾t lµ thu nhËp cßn l¹i) cña c¸c   C«ng ty xæ sè kiÕn thiÕt nh sau: 1.  Bæ sung mét sè  chØ tiªu  ®Ó  tÝnh thu nhËp cßn l¹i vµo  Tê   khai   thuÕ   TNDN,   Tê   khai   ®iÒu   chØnh   thuÕ   TNDN   (MÉu   sè   02A/TNDN,   mÉu   sè   02B/TNDN   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t   sè  128/2003/TT­BTC  nªu trªn)  vµ   mÉu tê  khai  tù  quyÕt  to¸n  thuÕ   TNDN (mÉu sè 04/TNDN ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè 128/2004/TT­ BTC   ngµy   27/12/2004   cña   Bé   Tµi   chÝnh   söa   ®æi   Th«ng   t   sè  127/2003/TT­BTC  ngµy  22/12/2003  vµ  Th«ng  t  sè  88/2004/TT­BTC  ngµy 01/9/2004 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  mÉu tê  khai tù  quyÕt to¸n   thuÕ TNDN vµ híng dÉn lËp tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ TNDN) ban  hµnh kÌm theo c«ng v¨n nµy. C«ng ty xæ sè  kiÕn thiÕt cã  tr¸ch  nhiÖm kª khai t¹m nép, quyÕt to¸n phÇn thu nhËp cßn l¹i cïng   víi viÖc kª khai t¹m nép thuÕ TNDN vµ quyÕt to¸n thuÕ TNDN göi  cho c¬ quan ThuÕ, Së tµi chÝnh trùc tiÕp qu¶n lý.
  2. 2. ViÖc nép, quyÕt to¸n, h¹ch to¸n phÇn thu nhËp cßn l¹i   cña doanh nghiÖp  ®îc thùc hiÖn nh  quy  ®Þnh  ®èi víi viÖc nép,  quyÕt   to¸n,   h¹ch   to¸n   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp.   PhÇn   thu  nhËp cßn l¹i  ®îc h¹ch to¸n vµo Ch¬ng 018B, Lo¹i 10, Kho¶n 04,  môc 004, tiÓu môc 01. Bé  Tµi chÝnh cã   ý  kiÕn  ®Ó  C«ng ty xæ sè  kiÕn thiÕt, Côc   thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè ®îc biÕt vµ thùc hiÖn./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2