Công văn 779/LĐTBXH-THPC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
3
download

Công văn 779/LĐTBXH-THPC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đóng thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 779/LĐTBXH-THPC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n C ñ a  B é  L a o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh vµ X∙ h éi S è  779/L§T B X H­T H P C  n g µ y  18 th¸ng 3 n¨ m  2003  Ò  viÖc ® ã n g  thu Õ   v thu n h Ë p   c¸ n h © n   KÝnh   göi:Bé      Tµi chÝnh Sau    khinghiªncøu    C«ng    1727  v¨n sè  TC/TCT  ngµy  th¸ng 2  26    n¨m 2003   vÒ viÖc  nép  thuÕ    thu nhËp    c¸ nh©n      ®èi víinh÷ng  ngêilao ®éng      ViÖtNam     lµm viÖc  trong c¸c V¨n phßng    ®¹i diÖn thuéc Liªn hîp    quèc; Bé     Lao  ®éng  Th¬ng  binh vµ      ý    X∙ héicã  kiÕn  sau: nh  1. Theo    quy ®Þnh  cña  Ph¸p lÖnh  QuyÒn   ®∙imiÔn    vÒ  u    trõngo¹igiao     n¨m 1993  NghÞ  vµ  ®Þnh  73/N§­   sè  CP ngµy  30/7/1994 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh       chi tiÕtviÖc    thihµnh  Ph¸p lÖnh  nµy th×  . “.. ViÖt    Nam   dông    ¸p  c¸c quyÒn  ®∙imiÔn        quan      u    trõ®èi víic¬  ®¹idiªncña    chøc  c¸ctæ  quèc tÕ.. còng    . nh    viªnchøc,nh©n      viªncña  quan  c¬  ®ã...           hîp víi §iÒu    phï c¸c ícquèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc  tham  gia  tËp  vµ  qu¸n quèc  ® îc ViÖt Nam   tÕ      thõa  nhËn”. Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  4  C«ng    íc n¨m 1947 th×    Liªn Hîp Quèc   sÏ th«ng b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  ChÝnh phñ    t¹    níc së  i cña  tªn nh÷ng  ngêi mµ     tæ  chøc nµy tuyÓn  dông  trëthµnh  vµ    nh©n    viªncña  chøc  tæ  nµy  c¸c nh©n  vµ    viªnnµy  îcmiÔn    ®   thuÕ    thu nhËp. 2. §Ó       gi¶iquuyÕt  vÊn    ®Ò thuÕ    thu nh©p  cña  ngêilao ®éng      ViÖt Nam     nªu trªn,Bé    Lao  ®éng    ­ Th¬ng  binh vµ  héithÊy    X∙    r»ng ChÝnh  phñ cÇn    ®Ò nghÞ      Liªnhîp Quèc   x¸c ®Þnh  chØ      vµ  râ aitrong sè    ngêiViÖt Nam       lµm viÖc  trongc¸cv¨n phßng        cña    chøc  c¸ctæ  quèc  thuéc hÖ   tÕ    thèng      Liªnhîp quèc  ­ ® îc coilµ nh©n          viªn cña  chøc      tæ  ®ã ®Ó thùc  hiÖn viÖc miÔn  nép thuÕ    thu nh©p    c¸nh©n. Trªn ®©y      lµmét  ý  sè  kiÕn  cña  Lao  Bé  ®éng   ­Th¬ng  binh X∙        héigöiQuý  Bé  tham kh¶o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản