Công văn 78/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
7
download

Công văn 78/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 78/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 78/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78 /BXD-HĐXD ----------------------- V/v: lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009. xây dựng công trình. Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quảng Trị. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 02/CV-CT ngày 03/4/2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quảng Trị đề nghị hướng dẫn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1/. Theo quy định tại điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ thì nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) được tham gia đấu thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho đến trước ngày 01/4/2009. Ngày 08/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 526/TTg-KTN về việc triển khai thực hiện quy định tại Điều 11 của Luật Đấu thầu. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Điều 11 Luật Đấu thầu cho đến khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu lực thi hành. Do đó, Công ty có thể gửi văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể về quy định trên. 2/ Nếu chủ đầu tư cho phép bổ sung nhà thầu phụ để cùng thực hiện gói thầu với nhà thầu chính thì nhà thầu phụ phải có đủ điều kiện năng lực đáp ứng được phần công việc mà nhà thầu phụ được phép tham gia thực hiện trên cơ sở đề xuất của nhà thầu chính. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quảng Trị nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04). đã ký Trần Ngọc Thiện
Đồng bộ tài khoản