intTypePromotion=1

Công văn 78/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
81
lượt xem
2
download

Công văn 78/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 78/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện trần lãi suất cho vay bằng đôla Mỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 78/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n  c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  78/C V­N H N N 1 s  n g µ y  29 th¸ng 1 n¨ m   1999 v Ò  vi Ö c  ù c hi Ö n   th tr Ç n l∙i u Ê t  h o  vay b» n g  ® «  la M ü  x c K Ýnh  öi: g  C¸c  chøc  Ýn  ông. tæ  td Theo Th«ng   è  ts 169/1998/TT­ BTC   µy  ng 22/12/1998 cña  é  µichÝnh,    BT  tõngµy    01/01/1999,c¸ctæ      chøc  Ýn  t dung  ph¶inép    thay c¸ctæ      chøc    ©n   c¸nh níc ngoµi (gäilµ Nhµ   Çu) kho¶n  Õ         th   thu thu  Ëp  nh danh  nghiÖp  Ýnh    i t trªnl∙  tiÒn vay    tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång     vay  èn  ícngoµi.Quy  nh  µy  v n    ®Þ n ¶nh  ­h ëng  n     Êt cho  ®Õ l∙su   i vay  b»ng  «    ü   Ön  ® laM hi nay,v×  Ëy,Thèng  c  ©n    v  ®è Ng Hµng  µ   ícyªu  Çu    chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn    Êt cho  Nh n   c c¸c tæ  td th   l∙su   i vay b»ng   ®«    ü   laM trong thêigian tr cm ¾t         í  nh sau: 1/ Khith ng îng vay  èn  ícngoµi,c¸ctæ     ¬ l   v n      chøc  Ýn  ông  td th«ng  cho  b¸o  Nhµ   Çu  th quy  nh  íivÒ   ép  Õ  ña  é   µi chÝnh    ®Þ m   n thu c B T   ®Ó tho¶  Ën  Öc  thu vi khÊu  õl∙tiÒn vay  è  Òn thuÕ  chøc  Ýn  tr     i  s ti   tæ  t dung  ph¶inép    thay Nhµ   Çu.   th 2/ Trong  êng  îp  îc Nhµ   Çu  Êu  õ hay    tr h®  th kh tr   kh«ng  Êu  õ tiÒn    kh tr   l∙i vay,c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  td ph¶ithùc hiÖn  Öc  ép  Õ      vi n thu thay Nhµ   Çu    th theo  quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è 169/1998/TT­ i  s BTC  ngµy 22/12/1998 cña Bé  Tµi   chÝnh  µ  v quy  nh  Ò     Êt cho  ®Þ v l∙ su   i vay b»ng  «     ü   ¹  ® la M t i Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc sè  ®è Ng h Nh n   309/1998/Q§­ NHNN1   µy  ng 10/9/1998  µ  v c¸cv¨n b¶n     kh¸ccã  ªnquan  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   li   c Ng h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2