Công văn 7802/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Công văn 7802/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7802/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với hàng tồn kho của đại lý, cho thuê cơ sở hạ tầng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7802/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 7802 TC/TCT ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc thùc hiÖn thuÕ GTGT ®èi víi hµng tån kho cña ®¹i lý; cho thuª c¬ së h¹ tÇng KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, Bé Tµi chÝnh ®· cã Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh trªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã ph¸t sinh mét sè víng m¾c, nay Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ mét sè néi dung nh sau: 1. Kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa tån kho 31/12/2003 cña c¬ së nhËn b¸n hµng ®¹i lý ®óng gi¸ hëng hoa hång: C¨n cø vµo híng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc II, PhÇn C Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC (nªu trªn) th× c¬ së nhËn b¸n ®¹i lý ®óng gi¸ hëng hoa hång ph¶i kª khai, tÝnh vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng b¸n ®¹i lý vµ tiÒn hoa hång thu ®îc tõ ho¹t ®éng ®¹i lý. §Ó ®îc kª khai, khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng nhËn b¸n ®¹i lý cßn tån kho t¹i thêi ®iÓm 31/12/2003 ®· cã hãa ®¬n cña bªn giao ®Þa lý, th× c¬ së nhËn ®¹i lý b¸n c¨n cø vµo lîng hµng thùc tÕ tån kho t¹i thêi ®iÓm 31/12/2003, gi¸ b¸n cña hµng hãa ®Ó lËp hãa ®¬n xuÊt tr¶ l¹i hµng cho c¬ së giao hµng ®¹i lý theo nh néi dung hãa ®¬n cña c¬ së giao ®Þa lý tríc 1/1/2004. §ång thêi, c¬ së giao hµng ®¹i lý xuÊt hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¬ së nhËn b¸n hµng ®¹i lý ®èi víi lîng hµng hãa trªn theo thuÕ suÊt hiÖn hµnh ®Ó lµm c¨n cø kª khai, khÊu trõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña c¸c bªn. 2. ThuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª c¬ së h¹ tÇng: C¨n cø vµo híng dÉn t¹i ®iÓm 3.16, Môc II, phÇn B Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC nªu trªn th× ho¹t ®éng cho thuª c¬ së h¹ tÇng kü thuËt cña c¸c c¬ së kinh doanh ®îc nhµ níc giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt ®Ó ®Çu t c¬ së h¹ tÇng kü thuËt cho thuª trong khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 10%. §èi víi c¬ së kinh doanh cho thuª c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®· ký hîp ®ång cho thuª theo gi¸ cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi møc thuÕ suÊt 5% vµ ®· thu mét phÇn tiÒn tríc 1/1/2004 th× ®îc tiÕp tôc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 5% cho thêi gian thuª cßn l¹i cña hîp ®ång. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng Côc thuÕ) nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản